Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 4st

Άρθρο 4ΣΤ: Μερική πρόσβαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρμόδια αρχή παραχωρεί μερική πρόσβαση σε μια επαγγελματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια μόνον όταν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α) ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα προκειμένου να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στην Ελλάδα,

 

β) οι διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής και του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλες, ώστε η εφαρμογή αντισταθμιστικών m σημαίνει ότι ο αιτών θα υποχρεούνταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελληνική επικράτεια.

 

γ) η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί αντικειμενικά να διαχωριστεί από άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα.

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ακολουθηθεί αυτόνομα στο κράτος μέλος καταγωγής.

 

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος, ικανού να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

 

3. Οι αιτήσεις με σκοπό την εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV του τίτλου III του παρόντος σε περίπτωση εγκατάστασης.

 

4. Οι αιτήσεις με σκοπό την παροχή προσωρινών και περιστασιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα όσον αφορά επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια εξετάζονται σύμφωνα με τον τίτλο II του παρόντος διατάγματος.

 

5. Κατά παρέκκλιση από το έκτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 και του άρθρου 51 του παρόντος, η επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής μετά την παραχώρηση της μερικής πρόσβασης. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί τη χρήση αυτού του επαγγελματικού τίτλου στην ελληνική γλώσσα. Επαγγελματίες που επωφελούνται από τη μερική πρόσβαση επισημαίνουν με σαφήνεια στους αποδέκτες υπηρεσιών το πεδίο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

 

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων δυνάμει των κεφαλαίων II, III και ΙΙΙΑ του τίτλου III του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.