Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 59d

Άρθρο 59Δ: Κέντρο υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 47 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Ως κέντρο υποστήριξης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης στους πολίτες καθώς και στα κέντρα υποστήριξης των άλλων κρατών μελών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, την κοινωνική νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, τους κανόνες δεοντολογίας.

 

2. Το κέντρο υποστήριξης υποστηρίζει τους Έλληνες πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται μέσω του παρόντος προεδρικού διατάγματος σε συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, με το κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, τις αρμόδιες αρχές και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης.

 

3. Οποιαδήποτε αρμόδια ελληνική αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με το κέντρο υποστήριξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου - και το κατά περίπτωση αρμόδιο κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση στα ως άνω κέντρα υποστήριξης κατόπιν αιτήματός τους και με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 2472/1997 και 3471/2006.

 

4. Εντός δύο μηνών από τη λήψη αιτήματος της Επιτροπής για ενημέρωση, το κέντρο υποστήριξης της παραγράφου 1 διαβιβάζει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των αιτημάτων που επεξεργάζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.