Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι δε αρμοδιότητες τους περιέρχονται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

 

2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ενώπιον των Συμβουλίων που καταργούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα των οργάνων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και διέπονται από τις ρυθμίσεις του.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των κάτωθι προεδρικών διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων:

 

α. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/1986),

β. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 98/1986 (ΦΕΚ 35/Α/1986),

γ. προεδρικού διατάγματος 40/2006 (ΦΕΚ 43/Α/2006),

δ. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α/1998), εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 18,

ε. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α/2000), εκτός του άρθρου 12,

στ. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 373/2001 (ΦΕΚ 251/Α/2001),

ζ. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/2002 (ΦΕΚ 334/Α/2002),

η. προεδρικού διατάγματος 69/2003 (ΦΕΚ 72/Α/2003),

θ. προεδρικού διατάγματος 213/2003 (ΦΕΚ 172/Α/2003),

ι. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2004 (ΦΕΚ 35/Α/2004),

ι)α. προεδρικού διατάγματος 53/2004 (ΦΕΚ 43/Α/2004),

ι)β. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 240/2004 (ΦΕΚ 222/Α/2004),

ι)γ. προεδρικού διατάγματος 253/2006 (ΦΕΚ 278/Α/2006),

ι)δ. Υπουργική Απόφαση 2/19732/0022/1999 (ΦΕΚ 574/Β/1999),

ι)ε. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 140/2007 περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας (ΦΕΚ 180/Α/2007),

ι)στ. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 142/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του ιατρού (ΦΕΚ 181/Α/2007),

ι)ζ. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 143/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του οδοντιάτρου (ΦΕΚ 182/Α/2007) και

ι)η. προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 144/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του φαρμακοποιού (ΦΕΚ 182/Α/2007).

 

4. Όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στα ανωτέρω Προεδρικά Διατάγματα λογίζεται αναφορά στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Όπου στις ανωτέρω αποφάσεις γίνεται αναφορά στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λογίζεται εφεξής αναφορά στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Το παράρτημα V, σημείο 5.7.1, τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μόνο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.