Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Υπηρεσία Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις.

 

β) Λειτουργεί ως Κεντρικό Σημείο Επαφής για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως:

 

Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.

 

γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε Ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 €. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ16 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται τουλάχιστον ένας συντονιστής (εθνικός εκπρόσωπος) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Ο συντονιστής ή οι συντονιστές που ορίζονται αναλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει,

 

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους πρόσβασης στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στα κράτη μέλη,

 

γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης,

 

δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα κράτη μέλη,

 

ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών m που αναφέρονται στο άρθρο 14.

 

Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που ορίζεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο συντονιστής ή οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59Δ του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 

3. Τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 τροποποιούνται ως εξής:

 

{β) 10 θέσεις πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική οι οποίοι θα ασκούν χρέη εισηγητού.

 

γ) 2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.}

 

4. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.