Προεδρικό διάταγμα 213/03

ΠΔ 213/2003: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1985/432/ΕΟΚ, 1985/433/ΕΟΚ, 1985/584/ΕΟΚ, 1990/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του Φαρμακοποιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 213/2003: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1985/432/ΕΟΚ, 1985/433/ΕΟΚ, 1985/584/ΕΟΚ, 1990/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του Φαρμακοποιού, (ΦΕΚ 172/Α/2003), 02-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) καθώς και του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

β) Του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

Καθώς και

 

γ) Την 476/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ').

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α, του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την 3418/08-07-2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο (ΦΕΚ 861/Β/2002).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Τις 503/2002 και 121/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης Φαρμακευτικού επαγγέλματος

Άρθρο 4: Λοιπές προϋποθέσεις

Άρθρο 5: Ονομασίες διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακοποιών

Άρθρο 6: Χρήση επαγγελματικών τίτλων

Άρθρο 7: Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

Άρθρο 8: Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 13: Χρόνος χορήγησης αδείας

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Στην Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.