Προεδρικό διάταγμα 40/06

ΠΔ 40/2006: Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 1978/1026/ΕΟΚ και 1978/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 40/2006: Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων (ΦΕΚ 43/Α/2006) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 1978/1026/ΕΟΚ και 1978/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, (ΦΕΚ 43/Α/2006), 28-02-1006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), το άρθρο 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), του άρθρου 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), και του άρθρου 5 του νόμου 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 1440/1984.

 

β) Του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 3236/2004 Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου ... (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Τσέχικης Δημοκρατίας ... για την προσχώρηση της Τσέχικης Δημοκρατίας ... στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΦΕΚ 60/Α/2004).

 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ' αριθμόν 63/2005 προεδρικού διατάγματος Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ132/11-10-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533/Β/2004).

 

3. Το γεγονός ότι από το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 282/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Αναγνώριση της ισοδύναμης ισχύος των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρων που χορηγούνται από κράτη μέλη

Άρθρο 3: Αναγνώριση της ισοδύναμης ισχύος των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρων που χορηγούνται από τρίτες χώρες

Άρθρο 4: Απαιτούμενες γνώσεις

Άρθρο 5: Ονομασίες των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων

Άρθρο 6: Δικαίωμα εγκατάστασης κτηνιάτρου

Άρθρο 7: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Άρθρο 8: Χρήση τίτλου εκπαίδευσης

Άρθρο 9: Μισθωτές υπηρεσίες

Άρθρο 10: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 11: Δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας εγκατάστασης

Άρθρο 12: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνιάτρου

Άρθρο 13: Δήλωση παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών

Άρθρο 14: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 15: Νέα κράτη μέλη

Άρθρο 16: Κυρώσεις

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-02-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.