Προεδρικό διάταγμα 38a/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υπουργού και αποτελείται από:

 

α) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βαθμού Α που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

γ) Ένα ιδιώτη τεχνικό με ειδική επιστημονική κατάρτιση ή ειδικό σύμβουλο ή ειδικό συνεργάτη της ίδιας ειδικότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή τεχνικό υπάλληλο οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου τομέα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

δ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε) Έναν δικηγόρο από εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους των περιπτώσεων α ή β της προηγούμενης παραγράφου 1.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

 

4. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο συμβούλιο.

 

5. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο οι προϊστάμενοι των αρμοδίων σε κάθε περίπτωση Τεχνικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ή οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Τμημάτων ή γραφείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις, καθώς και οι προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον αυτά διαθέτουν αντίστοιχη Υπηρεσία. Οι εισηγητές μετέχουν στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

7. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό ο Υπουργός, ο Υφυπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και αναφέρεται στη μελέτη και εκτέλεση έργων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.