Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οικόπεδο και στοιχεία αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικόπεδο νοείται τεχνικώς ενιαία αυτοτελής ιδιοκτησία, ήτοι άπασα η συνεχόμενη έκταση γης η σε ένα και τον αυτόν κύριο ανήκουσα.

 

Ως πρόσθιο όριο ή πρόσθια αλευρά η πρόσωπο του οικοπέδου νοείται η επί της οδού και εν γένει επί του κοινοχρήστου χώρου πλευρά αυτού, ήτοι το μεταξύ τούτου και του οικοπέδου κοινό όριο.

 

Ως πλάγια όρια η πλάγιες πλευρές του οικοπέδου νοούνται οι πλευρές αυτού οι έχουσες αφετηρία τις οδούς και εν γένει τους κοινοχρήστους χώρους και που βαίνουν εξ αυτών προς το εσωτερικό των οικοδομήσιμων χώρων.

 

Ως οπίσθιο όριο ή οπισθία πλευρά του οικοπέδου νοείται η έχουσα τα τέρματα των ως άνω πλαγίων πλευρών εις το εσωτερικό του οικοδομήσιμου χώρου.

 

2. Όταν υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο οι εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενοι κοινόχρηστοι χώροι είναι αυτοί οι υπό του σχεδίου προβλεπόμενοι, των ανωτέρω ορισμών αναφερομένων μόνον στο μετά την ρυμοτομία υπό του προβλεπομένου ως κοινοχρήστου χώρου υπολειπόμενο τμήμα της ιδιοκτησίας.

 

3. Τα όρια εκάστου οικοπέδου δύνανται να αποτελούνται και εκ τεθλασμένων η καμπύλων γραμμών. Εις περίπτωση μη ευθυγράμμων ορίων, η διάκριση των πλαγίων και οπίσθιων ορίων μεταξύ των ήρτηται εκ της κατευθύνσεως κλίσεως αυτών ως προς τις οριακές γραμμές των κοινοχρήστων χώρων των περιβαλλόντων το οικόπεδο και της σημασίας αυτών (ως πλαγίων ή οπίσθιων ορίων) ως προς τα όμορα οικόπεδα. Πάντως εις ας περιπτώσεις δεν διασαφηνίζεται η άνω διάκριση στο παρόν διάταγμα ή επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία είναι αρμοδία να διασαφηνίζει ταύτη κατά την κρίσιν της.

 

Οσάκις τα πλάγια όρια του οικοπέδου συναντώνται (π.χ. γωνιαία οικόπεδα) και στις διατάξεις του παρόντος που σχετίζονται με τις πλευρές των οικοπέδων δεν προβλέπεται ιδιαιτέρως η περίπτωση αυτή, η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία είναι αρμόδια να ρυθμίζει αναλόγως τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων τούτων.

 

Εις οικόπεδα, ων ουδεμία πλευρά αποτελεί όριο μετά κοινοχρήστου χώρου, δεν χωρεί ο κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 χαρακτηρισμός των πλευρών και η κατά την παράγραφο 5 μέτρηση του βάθους.

 

4. Όμορα η συνορεύοντα η γειτονικά οικόπεδα καλούνται τα έχοντα μεταξύ των κοινή πλαγία τινά ή την οπίσθια πλευρά.

 

Όμοροι γείτονες ή απλώς γείτονες καλούνται οι κύριοι των ως άνω όμορων οικοπέδων.

 

5. Βάθος του οικοπέδου εις τι σημείο του προσώπου του ή και απλώς βάθος καλείται το μήκος της κατά το σημείο τούτο καθέτου επί του προσώπου, της διηκούσης μέχρι της πρώτης συναντήσεως αυτής με τινά των ετέρων πλευρών.

 

Βάθος του οικοπέδου εις τι σημείο πλαγίας ή οπίσθιας πλευράς ως προς τι των προσώπων του καλείται, η απόσταση του σημείου τούτου από του προσώπου.

 

Βάθος προκηπίου ή πρασιάς ή απλώς ακάλυπτο χώρο καλείται η απόσταση της οικοδομικής γραμμής ή του κτιρίου (εάν τούτο κείται εσώτερο της οικοδομικής γραμμής) κατά το εξεταζόμενο σημείο από του προσώπου του οικοπέδου.

 

Βάθος οιουδήποτε σημείου του οικοπέδου ή κτιρίου από του προσώπου ή άλλης πλευράς αυτού ή από της οικοδομικής γραμμής είναι η απόσταση του σημείου από των γραμμών τούτων (ήτοι πλευρών οικοπέδου ή οικοδομικής γραμμής).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 81 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.