Προεδρικό διάταγμα 3/9/83b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόστιμα του προηγούμενου άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν Τμηματάρχη της, που εκδίδεται αμέσως μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του αυθαιρέτου ή την οριστική κρίση του ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση.

 

2. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Τις διατάξεις και τις τυχόν αποφάσεις χαρακτηρισμού του αυθαιρέτου ή οριστικής κρίσης αυτού ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση με βάση τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο.

 

β) Ανάλυση του υπολογισμού της αξίας αυθαιρέτου, για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο.

 

γ) Υπολογισμό του πρόστιμου ανέγερσης ή του πρόστιμου διατήρησης αυθαιρέτου ή και των δύο προστίμων αν επιβάλλονται και τα δύο.

 

3. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται δια του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος στον υπόχρεο ο οποίος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν. Η ένσταση, στην οποία αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου καθώς και του τυχόν αντίκλητού του και στην οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απ' ευθείας στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν δε ο ενιστάμενος κατοικεί εκτός της έδρας της μπορεί να την καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του. Όταν η ένσταση κατατίθεται απ' ευθείας στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αυτή σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθέτοντα την ημέρα, την ώραν και τον τόπο της συζήτησής της. Όταν η ένσταση περιέχεται δια της Αστυνομικής Αρχής στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αυτή προσδιορίζει αμέσως την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συζήτησης και τα γνωστοποιεί στον ενιστάμενο με έγγραφο που επιδίδεται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να στείλει στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία το ταχύτερο τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως.

 

Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της κοινοποιηθείσης απόφασης. Επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφαση του το αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του ο υποβάλλων την ένσταση ή πληρεξούσιος του. Αυτός αποχωρεί από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης. Το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μια φοράν τη λήψη απόφασης του για να κάνει τυχόν αυτοψία ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή να γίνει νωρίτερα από 15 ημέρες και αργότερα από 30.

 

Η επί της ένστασης απόφαση των Συμβουλίων υπογράφεται από τον Πρόεδρό τους και τον εκτελούντα χρέη Γραμματέως τους και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον υποβάλλοντα την ένσταση δια της Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποστέλλει το αποδεικτικό επίδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Η απόφαση επιβολής του προστίμου γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί τυχόν υποβληθείσης ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσομένης προθεσμίας για υποβολή ένστασης.

 

4. Μετά την οριστική επιβολή του προστίμου αυτό βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο εισπράττεται ως Δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

5. Ο κάθε χρόνο αναπροσδιορισμός της αξίας του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 3, του νόμου 1337/1983 καθώς και η βεβαίωση κάθε χρόνο του προστίμου διατήρησης γίνεται μηχανογραφικά μετά την αρχική βεβαίωσή του.

 

6. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο για το οποίο έχει βεβαιωθεί πρόστιμο διατήρησης κατεδαφιστεί από τον υπόχρεο ή νομιμοποιηθεί μελλοντικά για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο άσχετο όμως από τους λόγους και τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση που προβλέπουν οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του νόμου 1337/1983, ειδοποιείται αμέσως το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη διαγραφή του τυχόν οφειλομένου ετήσιου προστίμου ή υπόλοιπον αυτού κατά την παράγραφο 3 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

7. Το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου και το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από τον υπόχρεο και σε έξη ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στο Δημόσιο Ταμείο.

 

Σε περίπτωση που το οφειλόμενο πρόστιμο εξοφληθεί ολόκληρο εντός του πρώτου μηνός από την βεβαίωση τους, τότε παρέχεται έκπτωση σε 10% του ποσού αυτού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.