Προεδρικό διάταγμα 3/9/83b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ύψος του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτων, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα μέχρι συνολικής επιφάνειας 50 m2 ή για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,20 ή 0,40 ή 0,80 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ' .

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,30 ή 0,60 ή 1,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1,20 ή 2,00 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 m2 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 1,00 ή 2,00 3,00 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 1,00 ή 3,60 ή 4,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων σταθμεύσεως και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κυρίας οικοδομής των κατηγοριών Α' ή Β' ή Γ' προστίθεται στο εμβαδόν της κυρίας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παράγραφο 1)α, 1)β, 1)γ, 1)δ και 1)ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου. Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται σαν ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επί πλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο έχουν δε επί πλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν οι ιδιοκτήτες της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν αντίστοιχα ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από έναν οπουδήποτε στη χώρα.

 

Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

Για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογενείας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 1249/1982.

 

Το κατά τα παραπάνω προσδιοριζόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 58 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 

2. Το ύψος του προστίμου διατήρησης των αυθαιρέτων του άρθρου 17 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983 ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 29 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 

3. Το ύψος προστίμου για κάθε χρόνο διατήρησης αυθαιρέτων των περιπτώσεων, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 και στην 11 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 ορίζεται ως ποσοστό της κατά το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος συμβατικής του αυθαιρέτου και σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές.

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα μέχρι συνολικής επιφάνειας 50 m2 για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφανείας σε 0,03 ή 0,06 ή 0,10 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,05 ή 0,10 ή 0,20 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,08 ή 0,20 ή 0,30 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,45 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 0,15, 0,55 και 0,65 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ' .

 

Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων σταθμεύσεως και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α' ή Β' ή Γ' προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παράγραφο 3)α, 3)β, 3)γ, 3)δ και 3)ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου.

 

Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται σαν ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επί πλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο έχουν δε επί πλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 0,15 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν αντίστοιχα ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα.

 

Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

Για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982.

 

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 € για κάθε χρόνο διατήρησής τους.

 

Το κατά τα ανωτέρω πρόστιμο διατήρησης είναι αντίστοιχο ποσοστό του ετήσιου πρόστιμου διατήρησης, αν το αυθαίρετο στο έτος για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο αυτό, διατηρείται για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.