Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 245

Άρθρο 245: Κτηματολόγια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες οφείλουν να καταρτίζουν και να τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προκύπτουν από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το κτηματολόγιο αποτελείται από το σύνολο των κτηματολογίων των καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τα οποία αποτελούν τμήματα του ενιαίου κτηματολογίου αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 

2. Στο κτηματολόγιο καταχωρίζεται:

 

α) η περιγραφή και το είδος του ακινήτου,

β) η τοποθεσία,

γ) η έκταση και τα όρια του ακινήτου καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα,

δ) η χρονολογία της αποκτήσεώς του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας,

ε) άλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί τίτλοι και

στ) η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου.

 

3. Για την καταχώρηση ακινήτου στο κτηματολόγιο συντάσσεται έκθεση από επιτροπή, που συγκροτείται σε κάθε δήμο ή κοινότητα με τον ακόλουθο τρόπο: α) στους δήμους που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου, και αποτελείται από δύο μέλη του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το συμβούλιο, και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας και β) στους λοιπούς δήμους και κοινότητες συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφ' όσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Στις Επιτροπές αυτές προεδρεύει ο δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που μετέχει και αν μετέχουν περισσότεροι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, αυτός που έλαβε στην εκλογή τους περισσότερους ψήφους. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Ανακοίνωση για την κατάρτιση των εκθέσεων δημοσιεύεται, με τοιχοκόλληση στο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα. Οι εκθέσεις βιβλιοδετούνται σε ειδικό βιβλίο του οποίου εξασφαλίζεται η δημοσιότητα. Όταν πρόκειται για την καταχώριση στο κτηματολόγιο ακινήτου που ευρίσκεται στην εδαφική Περιφέρεια δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, στην επιτροπή μετέχει ένα μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 

4. Ο δήμος ή η κοινότητα μπορούν ν' αναθέτουν την κατάρτιση των διαγραμμάτων των ακινήτων τους απευθείας σε ιδιώτη πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό ή υπομηχανικό. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την ανάθεση της συντάξεως μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων και καταβάλλεται στο δικαιούχο ευθύς μόλις εκτελεστεί ολόκληρη η εργασία, και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση από το τεχνικό μέλος της επιτροπής. Στις κοινότητες, η κατάρτιση των σχεδιαγραμμάτων μπορεί να ανατεθεί σε εμπειροτέχνη.

 

5. Οι εκθέσεις της επιτροπής μπορούν να αναθεωρούνται, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοινώσεως. Την αναθεώρηση ενεργεί η δημαρχιακή επιτροπή στους δήμους και το κοινοτικό συμβούλιο στις κοινότητες.

 

6. Αν υπάρχει ασάφεια στις εκθέσεις της επιτροπής ή στην απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, σχετική με τον καθορισμό των ορίων, την έκταση και τη θέση των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στο κτηματολόγιο, ή αν διαπιστωθεί ότι έχει παραληφθεί η εγγραφή στο κτηματολόγιο των δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, καθώς και αν έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή ιδιωτικών ακινήτων ως δημοτικών ή κοινοτικών, επιτρέπεται στην επιτροπή, στη δημαρχιακή επιτροπή και στο κοινοτικό συμβούλιο να προβαίνουν στις αναγκαίες αποσαφηνίσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των εκθέσεών τους, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως.

 

7. Οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές των ακινήτων δημιουργούνται μετά τη σύνταξη του κτηματολογίου, εγγράφονται στο κτηματολόγιο με τη φροντίδα του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Μεταβολές στα σχεδιαγράμματα γίνονται μόνον από μηχανικό.

 

8. Στα μέλη της επιτροπής και στον γραμματέα καταβάλλονται τα έξοδα κινήσεως καθώς και, μετά την οριστικοποίηση του κτηματολογίου, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές Δαπάνες επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες.

 

9. Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται και δημοσιεύεται το κτηματολόγιο, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με το κτηματολόγιο καθορίζονται με διάταγμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.