Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Δήλωση δικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συντάσσει και δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους το οποίο καθορίζεται από το διαχειριστή υποδομής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος δημοσίευσης της δήλωσης αυτής. Η δήλωση αυτή ενημερώνεται και τροποποιείται, εφόσον απαιτείται.

 

2. Η δήλωση δικτύου ορίζει τη φύση της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Περιέχει πληροφορίες που καθορίζουν τους όρους πρόσβασης στη σχετική σιδηροδρομική υποδομή. Το περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 49 του παρόντος.

 

3. Η δήλωση δικτύου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του διαχειριστή υποδομής σε τουλάχιστον μια ακόμα κοινοτική γλώσσα πλέον της ελληνικής, η δε δομή του θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Διαχειριστών Υποδομής της Ευρώπης (Rail Net Europe).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.