Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Καθορισμός και είσπραξη τελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διαχειριστής υποδομής, καθορίζει τους κανόνες και τα κριτήρια χρέωσης για τη χρήση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, τα κριτήρια αναπροσαρμογής καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε διάκριση μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Οι παραπάνω κανόνες και κριτήρια εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά τον υπολογισμό αυτό, λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι αποστάσεις που διανύονται, η σύνθεση του συρμού, καθώς και παράγοντες όπως η ταχύτητα, το φορτίο ανά άξονα, η χρονική περίοδος και ο βαθμός χρήσης της υποδομής.

 

2. Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει, με βάση τους παραπάνω κανόνες, το τέλος που οφείλεται από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση για τη χρήση της υποδομής και προβαίνει στην είσπραξή του.

 

3. Ο διαχειριστής υποδομής συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική λειτουργία σιδηροδρομικών υπηρεσιών που διασχίζουν περισσότερα του ενός δίκτυα υποδομής.

 

Επιδιώκεται, ειδικότερα, η εξασφάλιση της βέλτιστης ανταγωνιστικότητας των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών φορτίου και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Εμπορευματικών Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής υποδομής μπορεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, να συνεργάζεται και να ιδρύει οργανισμούς με τους αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών μελών.

 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2, ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα χρέωσης βασίζεται στις ίδιες αρχές για το σύνολο του δικτύου. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν ισότιμα και αμερόληπτα τέλη για Υπηρεσίες ισότιμου χαρακτήρα σε παρόμοια τμήματα της αγοράς και ότι τα πραγματικά επιβαλλόμενα τέλη συμφωνούν με τους κανόνες που καθορίζονται στη δήλωση δικτύου.

 

5. Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί το εμπορικό απόρρητο των πληροφοριών που του παρέχουν οι αιτούντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.