Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Παρεκκλίσεις από τις Αρχές χρέωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διαχειριστή υποδομής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να επιβληθούν υψηλότερα τέλη από αυτά που προκύπτουν βάσει των κανόνων χρέωσης του προηγούμενου άρθρου, ώστε να εξασφαλισθεί η ανάκτηση του κόστους που προκύπτει για το Διαχειριστή υποδομής, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Το θεσπιζόμενο σύστημα χρέωσης ακολουθεί αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίου.

 

Οι χρεώσεις δεν πρέπει ωστόσο να είναι τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη χρήση της υποδομής τομείς της αγοράς οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει άμεσα, λόγω της εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συν ένα εύλογο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, ποσοστό απόδοσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008).

 

2. Για συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα στο μέλλον ή για προγράμματα τα οποία ολοκληρώθηκαν μετά τις 15-03-1986, ο Διαχειριστής υποδομής μπορεί να καθορίζει ή να εξακολουθεί να καθορίζει υψηλότερα τέλη, βάσει του μακροπρόθεσμου κόστους των σχεδίων αυτών, εάν τα σχέδια αυτά αυξάνουν την αποτελεσματικότητα ή την οικονομική αποδοτικότητα και δεν θα μπορούσαν να αναληφθούν ή δεν θα μπορούσαν να έχουν αναληφθεί διαφορετικά. Η ρύθμιση αυτή της χρέωσης μπορεί να περιλαμβάνει και συμφωνίες για τον επιμερισμό του κινδύνου που συνδέεται με τις νέες επενδύσεις.

 

3. Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις, ο Διαχειριστής υποδομής διασφαλίζει ότι τα οριακά και μέσα τέλη για ισοδύναμες χρήσεις της υποδομής είναι συγκρίσιμα και ότι συγκρίσιμες Υπηρεσίες υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο Διαχειριστής υποδομής οφείλει να αποδεικνύει στη Δήλωση δικτύου ότι το σύστημα χρέωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο βαθμό που τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αποκαλυφθούν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες.

 

4. Σε περίπτωση τροποποίησης των ουσιωδών στοιχείων του συστήματος τελών το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Διαχειριστής υποδομής δημοσιοποιεί τις τροποποιήσεις τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τις θέσει σε εφαρμογή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.