Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρχές χρέωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τέλη για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής καταβάλλονται στο διαχειριστή υποδομής και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του.

 

2. Ο διαχειριστής υποδομής παρέχει στους χρήστες της υποδομής όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα επιβαλλόμενα τέλη. Ειδικότερα, πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει ότι τα τέλη υποδομής που επιβάλλονται σε κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συμφωνούν με τη μεθοδολογία, τους κανόνες και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, με τα τιμολόγια που καθορίζονται στη Δήλωση δικτύου.

 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16, το τέλος για τις υπηρεσίες του παράρτημα ΙV του άρθρου 49 του παρόντος ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

 

4. Το τέλος υποδομής μπορεί να περιλαμβάνει χρέωση για την ανεπάρκεια χωρητικότητας συγκεκριμένου τμήματος της υποδομής κατά τις περιόδους συμφόρησης.

 

5. Κατά τον υπολογισμό του τέλους υποδομής, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος.

 

6. Προκειμένου να αποφεύγονται δυσανάλογες διακυμάνσεις, τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, μπορούν να λαμβάνονται ως μέσος όρος ενός ευλόγου φάσματος σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τη χρονική περίοδο στην οποία αυτές αναφέρονται.

 

Ωστόσο, τα σχετικά μεγέθη των τελών υποδομής, πρέπει να σχετίζονται με τις δαπάνες που προκύπτουν στην παροχή των υπηρεσιών.

 

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV του άρθρου 49 του παρόντος, σημείο 2, δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κατά τον καθορισμό των τιμών για τις αναφερόμενες στο παράρτημα ΙV του άρθρου 49 του παρόντος, σημείο 2, Υπηρεσίες, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τον ανταγωνισμό.

 

8. Το τέλος για τις πρόσθετες και βοηθητικές Υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής υποδομής σύμφωνα με το παράρτημα ΙV του άρθρου 49 του παρόντος σημεία 3 και 4, σχετίζεται με το κόστος παροχής τους, το οποίο υπολογίζεται βάσει του πραγματικού επιπέδου χρήσης.

 

9. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη για χωρητικότητα που χρησιμοποιείται για λόγους συντήρησης της υποδομής, τα οποία δεν υπερβαίνουν την καθαρή απώλεια εσόδων του διαχειριστή υποδομής, που συνδέονται με την συντήρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.