Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Φερεγγυότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προϋπόθεση της φερεγγυότητα για τη σιδηροδρομική επιχείρηση, δεν πληρούται όταν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή όταν εκκρεμεί πτωχευτικός συμβιβασμός.

 

2. Η προϋπόθεση της φερεγγυότητας, για τα αρμόδια για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής επιχείρησης πρόσωπα ή για τα πρόσωπα που ορίζονται από το καταστατικό ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ότι εκπροσωπούν τη σιδηροδρομική επιχείρηση, δεν πληρούται, όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 

α) τελεσίδικη ποινική καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή, τουλάχιστον τριών μηνών, για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, ληστεία και αλητεία.

 

β) τελεσίδικη ποινική καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή, τουλάχιστον τριών μηνών για παραβάσεις εκ δόλου ή εξ αμελείας της εμπορικής νομοθεσίας.

 

γ) τελεσίδικη ποινική καταδίκη σε στερητική της ελευθέριας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών για παραβάσεις εκ δόλου ή εξ αμελείας των διατάξεων της ασφαλιστικής ή εργατικής νομοθεσίας ή οποιαδήποτε ποινική καταδίκη για παραβάσεις των ανωτέρω διατάξεων, καθ' υποτροπή.

 

δ) τελεσίδικη ποινική καταδίκη σε στερητική της ελευθέριας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών για παραβάσεις εκ δόλου ή εξ αμελείας των διατάξεων που ισχύουν στον τομέα των μεταφορών.

 

ε) στην περίπτωση επιχείρησης η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες, αμετάκλητη ποινική καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών για παραβάσεις εκ δόλου και εξ αμελείας των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και του τελωνειακού κώδικα ή οποιαδήποτε ποινική καταδίκη για παραβάσεις των ανωτέρω διατάξεων καθ' υποτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.