Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Γενικές προϋποθέσεις άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να λάβει άδεια, κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει, ήδη πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να πληροί ορισμένες απαιτήσεις εντιμότητας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας, επαγγελματικής ικανότητας και κάλυψης της αστικής ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 43 έως και 47 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Κάθε επιχείρηση παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας καθώς και σε κάθε άλλη χρονική στιγμή εφόσον της ζητηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 47 του παρόντος.

 

3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 49 του παρόντος, καθώς και τα αποδεικτικά αυτών έγγραφα. Επιπλέον οι αιτούντες προσκομίζουν τα ακόλουθα:

 

α. πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του αιτούντος.

β. πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

γ. πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.

δ. πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

ε. αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

στ. οργανόγραμμα.

 

Συμπληρωματικά έγγραφα και πιστοποιητικά καθώς και σχετικές με την κατάθεση της αίτησης άδειας λεπτομέρειες μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.