Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ισχύς της άδειας - Έλεγχος - Ανάκληση - Αναστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια είναι αόριστης διάρκειας και ισχύει για όσο χρόνο η σιδηροδρομική επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με το παρόν Διάταγμα. Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την αναστολή ή την ανάκλησή της.

 

2. Εφόσον ανακύψουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τον αν μία αδειούχος σιδηροδρομική επιχείρηση, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια, πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και ιδίως του άρθρου 42, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί, οποτεδήποτε, να εξετάσει αν πράγματι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Εφόσον από την εξέταση αυτή προκύψει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις, τότε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αναστέλλει ή ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια.

 

3. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Διατάγματος από σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε άδεια από φορέα άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το φορέα αυτό για τη διαπίστωση των παραπάνω αμφιβολιών.

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν μια άδεια αναστέλλεται ή ανακαλείται επειδή η επιχείρηση δεν πληροί τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να χορηγεί προσωρινή άδεια μέχρις ότου η σιδηροδρομική επιχείρηση αναδιοργανωθεί οικονομικά εφόσον, ύστερα από επιθεώρηση, προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού ασφαλείας. Η προσωρινή άδεια που χορηγείται δεν μπορεί να έχει ισχύ πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της.

 

5. Εάν μια σιδηροδρομική επιχείρηση διακόψει τη δραστηριότητά της επί έξι μήνες ή δεν την αρχίσει μέσα σε έξι μήνες από τη χορήγηση της άδειας, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αποφασίσει ότι απαιτείται η υποβολή νέας Αίτησης ή ότι η άδεια αναστέλλεται.

 

Στην περίπτωση έναρξης δραστηριοτήτων, η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να της χορηγηθεί μεγαλύτερη προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών που θα παρέχει.

 

6. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επανεξετάσει χορηγηθείσα άδεια σε περίπτωση νομικής μεταβολής της επιχείρησης ιδίως δε σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών ή απόσχισης ενός τμήματος της επιχείρησης. Η εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, εκτός αν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κρίνει ότι διακυβεύεται η ασφάλεια. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

 

7. Αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να μεταβάλλει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε σημαντικό βαθμό, όπως από υπηρεσία μεταφοράς φορτίου σε μεταφορά επιβατών, υποβάλλει την άδειά της στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για επανεξέταση.

 

8. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακαλεί την άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης κατά της οποίας έχει κινηθεί πτωχευτική διαδικασία ή έχει εκδοθεί απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, εάν πεισθεί ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανάκαμψης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εκδίδει, αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί μία άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.