Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Όροι πρόσβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διεθνείς ενώσεις στις οποίες συμμετέχει σιδηροδρομική επιχείρηση νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διέλευσης, για την παροχή διεθνών υπηρεσιών μεταφορών, μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις των εν λόγω ενώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

2. Οι διεθνείς ενώσεις στις οποίες δεν συμμετέχει σιδηροδρομική επιχείρηση νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, έχουν μόνο δικαίωμα διέλευσης για την παροχή διεθνών υπηρεσιών μεταφορών, μεταξύ των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις των εν λόγω ενώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

1. (πρώην 3) Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, χορηγείται, με δίκαιους όρους, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόσβαση στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου και στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων.

 

Από 01-01-2007, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου παρέχεται με δίκαιους όρους πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή με σκοπό την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων.

 

2. (πρώην 4) Η σιδηροδρομική πρόσβαση και η παροχή υπηρεσιών στους τερματικούς σταθμούς και τους λιμένες που συνδέονται με σιδηροδρομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και οι οποίες εξυπηρετούν, πραγματικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν τελικούς πελάτες, παρέχονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά τρόπο αμερόληπτο και με διαφάνεια. Οι σχετικές αιτήσεις σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μπορεί να υπάγονται σε περιορισμούς μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες σιδηροδρομικές εναλλακτικές λύσεις, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς.

 

3. (πρώην 5) Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών συνάπτει τις αναγκαίες διοικητικές, τεχνικές και χρηματοδοτικές συμφωνίες με τους διαχειριστές υποδομής της χρησιμοποιούμενης σιδηροδρομικής υποδομής. Οι όροι που διέπουν αυτές τις συμφωνίες είναι αμερόληπτοι και διαφανείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας.

 

4. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε Κράτος Μέλος ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος χορηγείται, από την 01-01-2010, δικαίωμα πρόσβασης στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα, όταν παρέχουν Υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών, να επιβιβάζουν επιβάτες σε οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος μέλος. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), αποφασίζει αν ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή υποδομής, της αρμόδιας αρχής για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας, των σχετικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή / και των ενδιαφερομένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

5. Το δικαίωμα πρόσβασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύναται να περιοριστεί, με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, όσον αφορά Υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου προορισμού, οι οποίες διέπονται από μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Μόνο στις περιπτώσεις, που τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης επιβατών σε οποιονδήποτε σταθμό, που βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένης υπηρεσίας μεταφορών και αποβίβασης τους σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκόμενων εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αποφασίζει εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία, βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και κριτηρίων καθολικής ισχύος για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ή και επιχειρήσεις, τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη τήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αποφασίζει για το θέμα αυτό κατόπιν αιτήματος:

 

της αρμόδιας αρχής, που ανέθεσε τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας,
του διαχειριστή της υποδομής, ή
της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

 

Η αρμόδια αρχή για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας, ο διαχειριστής της υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να παρέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων τις πληροφορίες, που ευλόγως απαιτούνται, για να λάβει απόφαση.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, διαβουλευόμενο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει για την αιτιολογημένη απόφαση του εντός προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αιτιολογεί την απόφαση του και καθορίζει τη προθεσμία και τους όρους υπό τους οποίους:

 

η σχετική με τη δημόσια υπηρεσία αρμόδια αρχή,
ο διαχειριστής της υποδομής,
η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας,
η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση, μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

6. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

7. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, που παρέχουν Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, για την εκμετάλλευση συνδέσεων οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ δύο σταθμών της Ελληνικής επικράτειας, από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ως υπεύθυνης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές αρχής.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν Υπηρεσίες εθνικών ή διεθνών μεταφορών υπόκεινται στην ίδια εισφορά για την εκμετάλλευση των εν λόγω συνδέσεων.

 

Η εισφορά προορίζεται για την αντιστάθμιση των υποχρεώσεων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών βάσει συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Τα έσοδα από τυχόν εισφορές που καταβάλλονται ως αντιστάθμιση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο απαιτείται για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών, που συνεπάγονται οι συναφείς υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών αποδείξεων και ενός λογικού κέρδους για την απαλλαγή από αυτές τις υποχρεώσεις.

 

Η εισφορά διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, με σεβασμό ιδίως των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας, ιδίως μεταξύ της μέσης τιμής της υπηρεσίας και του επιπέδου της εισφοράς. Το σύνολο των επιβληθεισών εισφορών κατά την παρούσα παράγραφο δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στην οποία επιβάλλονται.

 

Η αρμόδια, για την παροχή δημόσιας αρχή υποχρεούται να διατηρεί τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των εισφορών και της χρήσης τους. Η ίδια αρχή υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.