Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Πληροφορίες που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εξέταση της χρηματοοικονομικής επιφάνειας πραγματοποιείται βάσει των ετήσιων λογαριασμών της επιχείρησης και για τις επιχειρήσεις που ζητούν άδεια και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν αυτούς τους λογαριασμούς βάσει του ετήσιου ισολογισμού. Για την εξέταση αυτή πρέπει να παρασχεθούν λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως για τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι, περιλαμβανομένων τραπεζικών καταθέσεων, προκαταβολών επί τρέχοντος λογαριασμού και δανείων.

 

β) κεφάλαιο και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση.

 

γ) κεφάλαιο εκμετάλλευσης.

 

δ) σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού.

 

ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

 

2. Ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική επιφάνεια ιδίως όταν είναι υπερήμερος όσον αφορά την καταβολή σημαντικών ποσών εκ φόρου ή κοινωνικών εισφορών, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.

 

3. Η Χρηματοοικονομική επιφάνεια είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με την υποβολή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, δημόσιο ταμιευτήριο, οικονομικό ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.

 

Β. 1. Πληροφορίες για τη φύση και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, κυρίως σε ό,τι αφορά τους κανόνες ασφαλείας.

 

2. Πληροφορίες για τα προσόντα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και το συγκεκριμένο τρόπο κατάρτισης του προσωπικού).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράρτημα ΙΙ τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος 160/2007 (ΦΕΚ 23/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.