Προεδρικό διάταγμα 453/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων συγκροτείται ως εξής:

 

α) Από ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β-γ) Από δύο ιδιώτες τεχνικούς ή Ειδικούς Συμβούλους, ή Ειδικούς Συνεργάτες της ίδιας ειδικότητας ή τεχνικούς υπαλλήλους οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου Τομέα όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ-ε) Από δύο τεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

στ) Από ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ζ) Από ένα δικηγόρο που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 437/1987 (ΦΕΚ 190/Α/1987).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων από τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου και ορίζεται ο Πρόεδρος με αναπληρωτή του από τα μέλη των περιπτώσεων α και β-γ της προηγούμενης παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 437/1987 (ΦΕΚ 190/Α/1987).

 

3. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Διευθυντή - Συντονιστή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και ορίζεται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 437/1987 (ΦΕΚ 190/Α/1987).

 

4. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο αρμόδιος τεχνικός ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, τμηματάρχης ή τεχνικός υπάλληλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος συμμετέχει χωρίς ψήφο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

8. Το τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το όργανο που είναι αρμόδιοι να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.