Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του παρόντος, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό αυτό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι 4 έτη κατ' ανώτατο όριο, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α, Β, Γ και Δ για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται μέχρι 6 έτη κατ' ανώτατο όριο. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι 10 έτη κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως τόκων της περιόδου χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση.

 

Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται εφ' όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για μεσομακροπρόθεσμα βιοτεχνικά και γεωργικά δάνεια που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων, η επιδότηση επιτοκίου του παρόντος παρέχεται κατά τη διαφορά.

 

Προκειμένου για τις επενδύσεις ύψους μεγαλύτερου των 5.000.000.000 δραχμών και μέχρι 25.000.000.000 δραχμών, οι οποίες επιχορηγούνται με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης των 3.000.000.000 ή των 4.000.000.000 δραχμών κατά περίπτωση, το παρεχόμενο ποσοστό της επιδότησης επιτοκίου είναι ίσο προς το τελικό ποσοστό επιχορήγησης που παρέχεται για το σύνολο της παραγωγικής επένδυσης και το οποίο προκύπτει από την αναλογία του παρεχόμενου μέγιστου ποσού επιχορήγησης των .000.000.000 ή των 4.000.000.000 δραχμών κατά περίπτωση, προς το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης.

 

Οι ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης ανατρέχουν την 31-08-1994, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2234/1994 και εφαρμόζονται για τις αιτήσεις υπαγωγής του νόμου 1892/1990, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή.

 

2. Για να πραγματοποιηθεί η καταβολή επιδότησης επιτοκίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τόσο η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, όσο και η απόφαση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, καθώς και να έχουν τηρηθεί οι όροι της εγκριτικής απόφασης.

 

3. Το ποσό επιδότησης επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

 

4. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων.

 

5. Τα επιτόκια του υπολοίπου των δανείων των ναυτιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης επιδοτούνται μέχρι 8 ποσοστιαίες μονάδες και για διάστημα 4 ετών, εφόσον έχουν προβεί σε αγορά και μετασκευή πλοίου για να αντικαταστήσουν άλλο που απωλέσθηκε λόγω ναυαγίου και δεν έχουν υπαχθεί στο παρελθόν για καμία επένδυσή τους σε αναπτυξιακό νόμο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.