Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης στις περιοχές Β και Γ και 45 και 55 ποσοστιαίων μονάδων στην περιοχή Δ και στη Θράκη αντίστοιχα για τις πιο κάτω επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις του άρθρου 2.

 

α. Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης ύδατος.

 

β. Ενεργειακού χαρακτήρα που αφορούν: (α) αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (β) υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορρίμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και (γ) εξοικονόμηση ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και απ' αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος.

 

Για τις επενδύσεις της περίπτωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

Για την ένταξη των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής στις διατάξεις του παρόντος γνωμοδοτεί το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας του σχετικού ερωτήματος.

 

γ. Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας.

 

δ. - Παραγωγής νέων προϊόντων με την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Β. Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που δεν παράγονται κατά την υποβολή της αίτησης από άλλες παραγωγικές μονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγμένα

 

- παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας

 

- για αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

 

Για τον χαρακτηρισμό, αντίστοιχα, των προϊόντων ως νέων, των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και του εξοπλισμού ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, των ως άνω κατηγοριών επενδύσεων, γνωμοδοτεί, με βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γίνεται η σύσταση και η συγκρότηση της ως άνω ειδικής επιτροπής.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια εξέτασης των ως άνω κατηγοριών επενδύσεων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Είναι δυνατή η κατάθεση φακέλου επένδυσης της περίπτωσης αυτής στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας απευθείας από τον επενδυτή και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος συνοδεύεται από βεβαίωση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την πληρότητα των στοιχείων του.

 

ε. Για επενδύσεις ειδικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων ταχύρρυθμης αναπροσαρμογής για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1648/1986 καθώς και για επενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή αυτών που απασχολούν κατά πλειονότητα άτομα αυτής της κατηγορίας.

 

Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τον Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας κατά περίπτωση.

 

στ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (κ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

2. Στην περιοχή Α παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου συνολικού ύψους μέχρι 5.000.000.000 δραχμές. Για τις ίδιες επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους άνω των 5.000.000.000 δραχμών και μέχρι 25.000.000.000 δραχμές παρέχεται επιχορήγηση 30 ποσοστιαίων μονάδων για το πέραν των 5.000.000.000 δραχμών τμήμα τους.

 

Επιχειρήσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Α, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β.

 

Επιχειρήσεις της περίπτωσης (κ)δ) υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Β, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν.

 

Στην περιοχή Α' παρέχεται επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ι)ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Για τις επενδύσεις αυτές που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β', Γ' και Δ' παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ για εκείνες που πραγματοποιούνται στη Θράκη παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής.

 

Στις επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμούς, που πραγματοποιούν στις περιοχές Β', Γ' και Δ' επενδύσεις της περίπτωσης (ι)στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής.

 

Στα κέντρα τεχνικής βοήθειας και κοινής επιχειρηματικής δράσης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που δημιουργούνται στις περιοχές Α, Β και Γ, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που ισχύει για την περιοχή Γ. Στα κέντρα αυτά που δημιουργούνται στη Δ περιοχή, καθώς και στη Θράκη, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου των περιοχών αυτών. Για δαπάνες των ως άνω κέντρων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που ισχύει για την περιοχή Γ.

 

Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις, που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση περλίτη, μπεντονίτη, καολίνη, ποζολάνη, βολαστονίτη, βερμικουλίτη, ζεολίθων, λευκών μαρμάρων και γρανιτών υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Δ, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ευρίσκονται, εξαιρουμένης της Α.

 

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν στους Νομούς Καβάλας και Δράμας i) επενδύσεις για κατάψυξη, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας και ii) επενδύσεις στον τομέα κατεργασίας ξύλου, παρέχονται τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τη Δ περιοχή αυξημένα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης επιχειρήσεις κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, που πραγματοποιούν επενδύσεις στους ίδιους νομούς, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τη Δ περιοχή.

 

Επιχειρήσεις της περίπτωσης (λ)γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου της περιοχής Γ, για τις πραγματοποιούμενες σ' οποιανδήποτε περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α, επενδύσεις τους, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στις περιοχές Δ και Θράκης για τις οποίες ισχύουν οι όροι των περιοχών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Επενδύσεις των περιπτώσεων (β), (ε) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ, εκτός αν πραγματοποιούνται στη Θράκη, οπότε ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής.

 

Επενδύσεις της περίπτωσης (γ) της αυτής παραγράφου σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ, εκτός από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ καθώς και τη Θράκη, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών.

 

4.α. Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α (περιλαμβανομένων της επαρχίας Λαγκαδά και του τμήματος δυτικά του Αξιού), στις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Β και Γ περιοχής ή στην περιοχή Δ, καθώς και στη Θράκη ή στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3, στις οποίες δίνονται τα κίνητρα της Δ περιοχής ή στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές της παραγράφου 3 του άρθρου 3, παρέχεται ποσοστό επιχορήγησης ίσο με το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο ποσοστό επιχορήγησης αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης Β και Γ περιοχής, την περιοχή Δ, τις ειδικές ζώνες με κίνητρα Δ περιοχής και τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές και κατά 15 μονάδες για τη Θράκη.

 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης με τη μετεγκατάσταση πραγματοποίησης από την μετεγκαθιστώμενη επιχείρηση επένδυσης στη νέα θέση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, παρέχεται στο κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο ποσοστό επιχορήγησης επιπλέον επιχορήγηση 6 ποσοστιαίων μονάδων για τις νέες αυτές επενδυτικές δαπάνες σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της Θράκης για την οποία παρέχονται 10 επιπλέον μονάδες.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τη μετεγκατάσταση από τη περιοχή Α κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, χωρίς τον περιορισμό της εγκατάστασής τους εντός Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

Επίσης η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τη μετεγκατάσταση από οποιαδήποτε περιοχή (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής A) στην ίδια ή άλλη περιοχή της επικράτειας και χωρίς τον περιορισμό της εγκατάστασης εντός Βιομηχανικής Περιοχής Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια επενδύσεών τους σχετιζομένων με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.

 

Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της μετεγκαθιστώμενης δραστηριότητας λήγει οριστικά από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης μετεγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η έκδοση ίδιας ή παρεμφερούς αδείας στον χώρο που εγκαταλείφθηκε.

 

β. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α στις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης του νομού Θεσσαλονίκης παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής Β.

 

Επίσης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα ρυπογόνων κλάδων, που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α σε ειδικές περιοχές με κατάλληλη υποδομή σε όλη την επικράτεια που θα ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παρέχεται ποσοστό 50% επί των δαπανών μετεγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων στη νέα θέση. Με τις ίδιες αυτές αποφάσεις καθορίζονται και οι ανωτέρω κλάδοι που μετεγκαθίστανται.

 

γ. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από τις περιοχές Β, Γ και Δ στις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης της ίδιας ή ευνοϊκότερης από άποψη κινήτρων περιοχής, παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης που ισχύει για τη Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην οποία μετεγκαθίστανται.

 

δ. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από τις περιοχές Β, Γ, Δ και Θράκη στην ίδια ή ευνοϊκότερη από άποψη κινήτρων περιοχή, παρέχεται για τις δαπάνες μετεγκατάστασης της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 το ποσοστό επιχορήγησης που ισχύει για την περιοχή στην οποία μετεγκαθίστανται.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση της μονάδας επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι δυνατό να καθορίζονται κλάδοι του μεταποιητικού τομέα υψηλής προτεραιότητας. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στους κλάδους αυτούς στις περιοχές Β, Γ, Δ και στη Θράκη παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

 

6. Επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ι)θ) και (κ)στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α και Β υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Γ.

 

7. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επιχορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 600.000 δραχμών για κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν [Α] 55553/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 391/Β/1996).

 

8. Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κ)α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (ι)ε), (ι)στ), και (ι)ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανομένης της Α, παρέχεται επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων μονάδων στην περιοχή Α και 35 ποσοστιαίων μονάδων στις λοιπές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Θράκης. Τα ίδια ποσοστά επιχορήγησης παρέχονται και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (ι)δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις σε οποιαδήποτε περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Α.

 

9. Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από ανώνυμη εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προκύπτει από συγχώνευση επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στο αντικείμενό τους τουλάχιστον επί πενταετία, διέθεταν τον ελάχιστο απαιτούμενο παραγωγικό εξοπλισμό και δεν ανήκαν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχονται 5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

10. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής Δ.

 

Προκειμένου για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, στις περιοχές που καθορίζονται με τις αποφάσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 6, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2, έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 9, χωρίς τον περιορισμό της περιοχής από την οποία μετεγκαθίστανται και ως περιοχή μετεγκατάστασης θεωρείται η περιοχή Γ.

 

11. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις, η σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκδίδεται κατά παρέκκλιση των υπό στοιχεία (4) έως και (11) κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Η υπαγωγή κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει εφόσον οι προτεινόμενες για κάθε εξεταστική περίοδο επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και, επί πλέον, εφόσον συμβάλλουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών και τη συγκρότηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής τους.

 

12. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις μέσα στις περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης , όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, παρέχεται η προβλεπόμενη στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 επιχορήγηση, προκειμένου για την ανέγερση και επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης του τουριστικού τομέα. Προκειμένου για επενδύσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 9, παρέχεται η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή επιχορήγηση.

 

13. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με την περίπτωση (λ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, παρέχεται επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Α.

 

14. Επιχειρήσεις αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του Νομού Αττικής που επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού αυτού, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ. Τα ίδια κίνητρα παρέχονται και στις ακόλουθες αγροτοβιομηχανικές μονάδες που ιδρύονται στο Νομό Αττικής σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 84/1984 και επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού:

 

σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα ανήκουν σε δήμους ή Κοινότητες χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη,
επεξεργασίας και διατήρησης κρέατος εκτός πουλερικών (μόνο τεμαχισμός, αποστέωση, διαλογή ή συσκευασία κρέατος καθώς και συντήρηση σε ψυκτικούς χώρους που θα καλύπτουν μόνον τις ανάγκες αυτών) χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη, με την προϋπόθεση ότι θα ανήκουν: α) σε δήμους και κοινότητες, β) σε συνεταιρισμούς μόνο σε περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μη ιδιαίτερα οχλουσών ή οχλουσών
οινοποιίας - εμφιάλωσης οίνων, χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη, με την προϋπόθεση άτι θα ανήκουν: α) σε ιδιοκτήτες αμπελιών σε κτήματα με αμπελοκαλλιέργειες, β) σε συνεταιρισμούς μόνο σε περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μη ιδιαίτερα οχλουσών ή οχλουσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.