Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιχορήγηση και επιδότηση των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος παρέχεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 7, περίληψη της οποίας, περιέχουσα τα στοιχείο του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το παραγωγικό κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. Μεταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του επενδυτή.

 

Με αποφάσεις του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων υπαγωγής στο παρόν, των αποφάσεων ανάκλησης υπαγωγής καθώς και των αποφάσεων μερικής ή ολικής επιστροφής επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου των επενδύσεων του παρόντος ή του νόμου 1262/1982, που εξετάζονται από τις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές και τις γνωμοδοτικές επιτροπές του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας του άρθρου 8, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών ή σε νομάρχες της έδρας των διευθύνσεων περιφερειακής ανάπτυξης ή σε κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες, εφόσον οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών ή των νομαρχιών τους ή στον πρόεδρο Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και στο Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, αντίστοιχα, τηρουμένης της διαδικασίας που ορίζεται στο νόμο αυτό.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος.

 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι' αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν μεν οικονομοτεχνική μελέτη, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση του υποβληθέντος επενδυτικού προγράμματος. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων που υποβάλλονται μετά την 01-05-1995.

 

3. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Οι Τράπεζες, για τη χορήγηση των απαιτούμενων δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο παρόν, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τα δικά τους κριτήρια, και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 και τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και να αιτιολογούν την τυχόν απόρριψη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

5. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το Δημόσιο πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και από πιστοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 5.

 

Η πιστοποίηση αυτή ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απ' ευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση,είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.

 

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής ανακαλεί την εγκριτική πράξη ή αποφασίζει για τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί. Προκειμένου για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος και των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν μετά την 25-11-1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2093/1992, το ως άνω ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου επιστρέφεται προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977), η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών, καθώς και τους εκκαθαριστές νομικών προσώπων.

 

6.α. Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεών τους στο παρόν, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 23Α και 23Β, υποβάλλονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εις διπλούν σε δύο περιόδους για κάθε έτος ως εξής: από την 01-05 έως την 15-01 για την πρώτη περίοδο και από την 01-11 έως την 15-12 για τη δεύτερη περίοδο. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές ολοκληρώνονται μέχρι την 30-11 και την 03-05, αντίστοιχα, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός των επομένων 30 εργάσιμων ημερών από τις ημερομηνίες αυτές, εντός των οποίων δημοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή, δεν εξετάζονται. Δεν είναι δυνατή η υποβολή, μέσα στην ίδια εξεταστική περίοδο, αίτησης υπαγωγής από τον ίδιο φορέα σε περισσότερες της μίας υπηρεσίας ή φορείς για επενδυτικά σχέδια κατά βάση ιδία, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδια παραγωγική μονάδα.

 

Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επενδυτικού προγράμματος που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος είτε στο σύνολό του είτε κατά ένα τμήμα του, όλες οι αιτήσεις θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες και δεν εξετάζονται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου αυτής.

 

Τα ως άνω ισχύουν επίσης και σε περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή και έγκρισής τους στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 και στις διατάξεις των άρθρων 23Α και 23Β του παρόντος ή και αντιστρόφως.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται:

 

α) η αναγκαία λειτουργική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών εφαρμογής του παρόντος και

β) η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με το κατάλληλο και αριθμητικά αναγκαίο προσωπικό.

 

β. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υποβαλλόμενης για έγκριση επένδυσης.

 

Το παραπάνω χρηματικό ποσό κατά περίπτωση καταβάλλεται: α) στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα, προκειμένου για επενδύσεις της αρμοδιότητάς τους, τα δε εισπραττόμενα από τους φορείς αυτούς ποσά, αποτελούν έσοδο για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών τους που προκύπτουν από την εφαρμογή κινήτρων του παρόντος νόμου β) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου για επενδύσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Κεντρικές - περιφερειακές Υπηρεσίες) τα δε εισπραττόμενα ποσά αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

7. Παραγωγικές επενδύσεις βιοτεχνίας ύψους μέχρι 120 εκατομμυρίων δραχμών εξετάζονται απ' ευθείας από τον Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των 120.000.000 δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

 

Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι 300.000.000 δραχμών, που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων β, στ και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εξετάζονται απευθείας από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των 300.000.000 δραχμών είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Κατά την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περιπτώσεως β της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι 500.000.000 δραχμών, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των περιφερειών της χώρας, εξετάζονται απευθείας από τις διευθύνσεις ή τα γραφεία Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο αυτό των 500.000.000 δραχμών είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ορίζεται,κατά παρέκκλιση των προηγούμενων εδαφίων, ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, καθώς και επενδύσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας και χιονοδρομικών κέντρων, εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης.

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματοποίησης των παραπάνω επενδύσεων, εφόσον οι αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν στον Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και εξετάσθηκαν από τους φορείς αυτούς, γίνονται από όργανα των φορέων αυτών σύμφωνα με το σχετικό εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του επιτοκίου στις επενδύσεις αυτής της παραγράφου γίνεται από τον Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, φορείς, οι οποίοι αντλούν κεφάλαια από λογαριασμούς που δημιουργούνται επ' ονόματί τους από την προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

8. Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων επιτοκίου του παρόντος εγγράφεται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτων.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ενισχύονται ορισμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας,καθώς και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως άνω ποσού μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των οργάνων στα οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου για ιδιαίτερο σημαντικές επενδύσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό με όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι χώρες και οι συγκεκριμένες περιοχές αυτών,για τις οποίες έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 καθώς και το κατά περίπτωση ανώτατο ύψος παραγωγικών επενδύσεων ή τμήματός τους για το οποίο παρέχεται επιχορήγηση κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 ύψους. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζεται επίσης και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, που εγκρίνεται ετησίως για κάθε χώρα. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξαιρούνται από τα κίνητρα του παρόντος

τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας.

 

9. Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1116/1981 καθώς και των διατάξεων κάθε άλλου αναπτυξιακού νόμου, όπως και αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται βάσει του παρόντος, είναι δυνατό να τροποποιούνται με όμοια απόφαση που εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής επιτροπής, μετά από αίτηση του επενδυτή, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα μέχρι 1 έτους ή σε αυξομείωση της κινητήριας δύναμης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον η αυξομείωση αυτών δεν υπερβαίνει το 1/5 εκείνης που έχει αρχικά εγκριθεί.

 

10. Αναμόρφωση του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει εγκριθεί μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του επενδυτή και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της παραγωγικής επένδυσης. Για τον καθαρισμό του ποσού της αύξησης του κόστους της παραγωγικής επένδυσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της. Δεν είναι δυνατή η έγκριση αναμόρφωσης κόστους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει εγκριθεί.

 

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Ελέγχου και Εκταμίευσης προς τη γνωμοδοτική επιτροπή.

 

11. Η προβλεπόμενη στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για 2 έτη κατ' ανώτατο όριο. Η υποβολή του αιτήματος για την πρώτη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που ορίζεται στην αρχική εγκριτική απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος έχει πραγματοποιηθεί το 50% του εγκριθέντος επενδυτικού έργου.

 

Κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς,η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε με την αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής, το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί και να εξεταστεί χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.