Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ύψος της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ως εξής:

 

α. Για παραγωγικές επενδύσεις όλων των κατηγοριών μέχρι 5.000.000.000 δραχμών πλην εκείνων που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση β.

 

Περιοχή

Ποσοστό επιχορήγησης επί της παραγωγικής επένδυσης

Β

15%

Γ

25%

Δ

35%

Θράκη

50%

 

 

Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση.

 

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις όλων των κατηγοριών στα διοικητικά όρια των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου που υπάγονται στη Δ περιοχή, στις ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών της ηπειρωτικής χώρας σε απόσταση 20 km από τα σύνορο καθώς και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 km, παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων.

 

Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη ζώνη των 20 km των νομών της Θράκης, παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής αυτής.

 

β. Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αφορούν ανέγερση ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστό επιχορήγησης επί της παραγωγικής επένδυσης

Β

15%

Γ

25%

Δ

35%

Θράκη

50%

 

Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση.

 

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις ανέγερσης ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου Χίου και Λέσβου που υπάγονται στη Δ περιοχή, στις ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών της ηπειρωτικής χώρας σε απόσταση 20 km από τα σύνορα καθώς και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 km, παρέχεται επιχορήγηση 30 ποσοστιαίων μονάδων.

 

Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη ζώνη των 20 km των νομών της Θράκης παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής αυτής.

 

γ. Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που πραγματοποιούν επενδύσεις στις ειδικές ζώνες ή στις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Δ περιοχής (βλέπε παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3) παρέχονται 5 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης. Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε ειδικές ζώνες ή τις Βιομηχανική Περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης Θράκης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 παρέχονται 7 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης.

 

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι αναγκαίοι περιορισμοί και παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες επενδύσεων.

 

ε. Για τις παραγωγικές επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους μεγαλυτέρου των 5.000.000.000 δραχμών και μέχρι 25.000.000.000 δραχμών το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται, για το σύνολο της επένδυσης, αποκλειστικά σε 30% για τις περιοχές Β, Γ και Δ και 40% για τη Θράκη. Για το μέχρι 5.000.000.000 δραχμών τμήμα των επενδύσεων αυτών, εάν με βάση το προβλεπόμενο κατά περιοχή ποσοστό και τα τυχόν πρόσθετα κατά περίπτωση ποσοστά επιχορήγησης,που παρέχονται από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος, προκύπτει ποσοστό επιχορήγησης υψηλότερο του 30% ή 40% κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το ευνοϊκότερο αυτό ποσοστό.

 

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 έχουν εφαρμογή και για τις επενδύσεις της περίπτωσης αυτής. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις του άρθρου 1 στα διοικητικά όρια:

 

α) των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αφ' ενός των νομών Έβρου και Ροδόπης και αφ' ετέρου των Νομών Δράμας - Καβάλας και Ξάνθης,

β) των Επαρχείων,

γ) των Δήμων Ψαρών, Οινουσών, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Μεγάλου Χωριού Τήλου, Μεγανησίου και των Κοινοτήτων Λειβαδίων Τήλου, Οθωνών, Ερεικούσας, Μαθρακίου, Καλάμου, Επισκοπής, Καστού, Γαύδου καθώς και των κοινοτήτων της επαρχίας Παξών,

δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από την ένωση όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού ή περισσοτέρων γειτονικών νησιών ή του μοναδικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού

 

η προβλεπόμενη επιχορήγηση αυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν ξεπερνά το 65% του ύψους της επένδυσης.

 

στ. Παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 3 ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές Α και Β, μέχρι 4 ποσοστιαίες μονάδες για την περιοχή Γ, μέχρι 5 ποσοστιαίες μονάδες για την περιοχή Δ και μέχρι 7 ποσοστιαίες μονάδες για τη Θράκη, στις επενδύσεις ύψους μέχρι 5 δισεκατομμυρίων δραχμών που πραγματοποιούνται με ίδια συμμετοχή μεγαλύτερη από την προσαυξημένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ελάχιστη προβλεπόμενη κατά περιοχή.

 

Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μόνο με την ίδια συμμετοχή του επενδυτή και την επιχορήγηση του δημοσίου, παρέχεται ολόκληρη η ως άνω επιπλέον επιχορήγηση.

 

Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται και με χρήση μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού ,παρέχεται τμήμα των επιπλέον αυτών μονάδων επιχορήγησης, ανάλογου του ποσοστού κατά το οποίο είναι μειωμένος ο δανεισμός, λόγω της μεγαλύτερης, πέραν της αυξημένης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ελάχιστης προβλεπόμενης κατά περιοχή ίδιας συμμετοχής. Οι ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης ανατρέχουν στην 31-08-1994, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2234/1994 και εφαρμόζονται για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή.

 

2. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια από τα οποία τα τρία πρώτα αποτελούν τα κριτήρια για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της επένδυσης, εφόσον δε ικανοποιούνται αυτά, ακολουθεί η αξιολόγηση με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια:

 

(1) Τα χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια ως προς την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση.

 

(2) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφισταμένης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμό κορεσμού του κλάδου στον οποίο εντάσσεται.

 

(3) Η οργάνωση της επιχείρησης που πραγματοποιεί την επένδυση.

 

(4) Η εκτίμηση της κατάστασης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση και των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξής του.

 

(5) Η εκτίμηση της συμβολής του κάθε κλάδου στον οποίο εντάσσονται οι υπό έγκριση επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

(6) Η εκτίμηση της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της επένδυσης, ιδίως για επενδύσεις του ιδίου κλάδου καθώς και του επιπέδου οργάνωσης της επιχείρησης.

 

(7) Το ύψος της ίδιας συμμετοχής στη χρηματοδότηση της επένδυσης.

 

(8) Οι προοπτικές ανταγωνιστικών πωλήσεων και πέραν της τοπικής ή και της εθνικής αγοράς για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της επένδυσης σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο καθώς και η δυνατότητά της για αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.

 

(9) Η συμβολή της επένδυσης στην απασχόληση, - στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

 

(10) Η τυχόν εξασφάλιση διεθνών εμπορικών ή τεχνικών συνεργασιών.

 

(11) Η εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του φορέα της επένδυσης για μελλοντική ανάπτυξη των επενδυτικών του πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική προοπτική του κλάδου, τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στα μεγέθη των επί μέρους μονάδων του και στη διάρθρωσή τους.

 

Ειδικότερα, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού λαμβάνεται υπόψη η έκταση του προτεινόμενου εκσυγχρονισμού, η συμβολή του στην αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της μονάδας, η τεχνολογία που ενσωματώνεται με αυτόν και γενικότερα η θετική συμμετοχή του στην αναβάθμιση του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα.

 

Η αξιολόγηση κάθε επένδυσης μεταποιητικής επιχείρησης ύψους άνω των 5.000.000.000 δραχμών δύναται να ανατίθεται σε δύο ανεξαρτήτους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο κάθε μελετητής υποβάλει ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η οποία εισηγείται στην ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8.

 

Με τις αποφάσεις της επόμενης παραγράφου καθορίζονται και οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός επενδυτικών σχεδίων,που μπορεί να ανατίθενται κατ' έτος ανά μελετητή, οι προθεσμίες παράδοσης της μελέτης αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις διατάξεις του παρόντος, τα στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων, η λειτουργία,η βαθμολόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

 

4. Αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων εγκριτικών αποφάσεων, που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται.

 

5. Προκειμένου για επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους από 5.000.000.000 δραχμών έως 25.000.000.000 δραχμών, για θέματα που αφορούν την υποβολή αιτήσεων και τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και υπαγωγής τους στο νόμο, όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, νοείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.