Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος μέρος των συνολικών αδιανέμητων κερδών των χρήσεων 1990 έως 1995 (οικονομικών ετών 1991 έως 1996), που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, των αναφερομένων στο άρθρο 2 επιχειρήσεων, για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1991 έως 1996 αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

 

Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της με αριθμό 1055503/10177/Β0012/ΠΟΛ1119/10-05-1989 κοινή απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

2. Η απαλλαγή της προηγουμένης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό

 

α) μέχρι 30% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών για τις επιχειρήσεις της περιοχής Α

 

β) μέχρι 40% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιοχών

 

Τα ποσοστά των ως άνω περιπτώσεων α) και β) αυξάνονται σε 40% και 50% αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται περί επενδύσεων του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 καθώς και για επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εισάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο Χρηματιστήριο Αξιών τα ποσοστά της παραγράφου αυτής αυξάνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και ισχύουν από το έτος εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών.

 

3. Ως αδιανέμητα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό των απαλλασσόμενων του φόρου εισοδήματος κερδών λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση του.

 

Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν και άλλο κλάδο εκμετάλλευσης που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος (μικτές επιχειρήσεις) για τον υπολογισμό της αφορολόγητης έκπτωσης λαμβάνονται τα αδιανέμητα κέρδη που προέρχονται και από τον άλλο κλάδο.

 

4. Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που σχηματίζεται σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1, ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζόμενου αποθεματικού. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την κάλυψη του ως άνω αποθεματικού δεν μπορούν να τύχουν των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου ή αφορολογήτων εκπτώσεων του παρόντος.

 

5. Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

 

Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία εάν πριν την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των παραπάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρίας ή της μείωσης το μετοχικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό την συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση και την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

 

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αν πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιούνται στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου της και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό την μετατροπή ή συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση και την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία.

 

6. Οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποχρεούνται όπως μέσα στο πρώτο χρόνο της τριετίας δαπανήσουν για την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού.

 

Σε περίπτωση που δεν δαπανήθηκε το πιο πάνω ποσό του αποθεματικού για κάθε χρόνο χωριστά, υποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους στο οποίο ανάγεται το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν από την φορολογία εισοδήματος. Η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται, επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τη εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

 

7. Αν η επιχείρηση εντός της πιο πάνω τριετίας δεν δαπάνησε ολόκληρο το ποσό του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, το μέρος του αποθεματικού αυτού που δεν δαπανήθηκε προστίθεται στα καθαρά κέρδη του οικείου οικονομικού έτους που αφορά προσαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά 60%. Προς τούτο υποχρεούται η επιχείρηση όπως εντός μηνός από τη λήξη της τριετίας υποβάλλει σχετική δήλωση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας καταβάλλοντας τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ.

 

8. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών, με την αξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, μετά την παρέλευση τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού και εντός τριών ετών από τη λήξη του χρόνου αυτού, το ποσό του εκπέστηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποίησης προσαυξημένου κατά 100%. Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα μηχανήματα που πουλήθηκαν μέσα σε 6 μήνες από τη πώληση τους με νέα καινούργια μηχανήματα ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν παραγωγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.

 

9. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προστίθεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση για την οποία τα βιβλία της επιχείρησης κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και κατά το ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που σχηματίστηκε στη χρήση αυτή.

 

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.