Προεδρικό διάταγμα 49/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κτηματογραφικά στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα κτηματογραφικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 του νόμου 1512/1985, είναι οι κτηματογραφικοί πίνακες.

 

i. Κτηματογραφικοί χάρτες ή διαγράμματα:

 

Στους κτηματογραφικούς χάρτες ή διαγράμματα αποτυπώνονται όλα τα ακίνητα της περιοχής, με τα όρια τους και τον κωδικό αριθμό σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης που εκάστοτε ισχύει. Αποτελούν τη βάση για την καταγραφή των πληροφοριών των ακινήτων οι οποίες χρησιμοποιούνται και για την κατάρτιση των κτηματογραφικών πινάκων των ακινήτων.

 

ii. Κτηματογραφικοί πίνακες:

 

Οι κτηματογραφικοί πίνακες συντάσσονται έτσι ώστε κάθε ακίνητο να καταλαμβάνει ξεχωριστή σελίδα και περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Αριθμό φύλλου χάρτου:

 

Είναι κωδικοποιημένος αριθμός της διανομής των φύλλων, της μερκατορικής προβολής τριών μοιρών.

 

2. Κτηματογραφικό αριθμό:

 

Ο αριθμός αυτός είναι ενδεκαψήφιος και αντιστοιχεί σε μια οριοθετημένη ιδιοκτησία του κτηματογραφικού χάρτη με αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία. Τα δύο πρώτα ψηφία του αριθμού αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα στον Δήμο ή Κοινότητα, τα δύο επόμενα στον τομέα, τα δύο επόμενα στο τετράγωνο και τα δύο τελευταία στο ακίνητο.

 

3. Θέση ακινήτου:

 

Αναγράφεται ο δρόμος και ο αριθμός που βρίσκεται το ακίνητο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία το τοπωνύμιο ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία της περιοχής του ακινήτου.

 

4. Χαρακτηριστικά στοιχεία του ακινήτου:

 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται:

 

α) Το εμβαδόν του οικοπέδου. Αναγράφεται η έκταση του οικοπέδου που προσδιορίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.

 

β) η χρήση της γης.

 

γ) Το είδος του κτίσματος.

 

δ) Ο αριθμός των ορόφων.

 

ε) Η αξία της γης, όπως αυτή προσδιορίζεται με το προεδρικό διάταγμα 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/1986) όπως ισχύει κάθε φορά.

 

5. Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτητών:

 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται:

 

α) Ο αριθμός του ιδιοκτήτη. Για κάθε ακίνητο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των συνιδιοκτητών.

β) Το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

γ) Το ονοματεπώνυμο.

δ) Το όνομα του πατέρα.

ε) Η διεύθυνση κατοικίας.

 

6. Χαρακτηριστικά στοιχεία κτισμάτων:

 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται:

 

α) Το ποσοστό στα χίλια (‰) στη γη.

 

β) Ο όροφος. Αναγράφεται ο όροφος στον οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία.

 

γ) Ο αριθμός. Αναγράφεται ο αριθμός των αυτοτελών τμημάτων του κτίσματος.

 

δ) Η χρήση των πιο πάνω κτισμάτων.

 

ε) Το εμβαδόν των πιο πάνω κτισμάτων.

 

7. Άλλα στοιχεία που αφορούν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται:

 

α) Η χρονολογία εγγραφής: Είναι η χρονολογία που το γραφείο κτηματογράφησης προβαίνει στη σχετική εγγραφή.

 

β) Τρόπος κτήσεως κυριότητας: Περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος που αποκτήθηκε η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα που υποβάλλονται στο γραφείο κτηματογράφησης.

 

γ) Τα έγγραφα και δικαιολογητικά εγγραφή: Καταχωρούνται τα έγγραφα στα οποία ο κύριος του ακινήτου βασίζει το δικαίωμα του ή τα έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο κτηματογράφησης.

 

8. Δουλείες - Βάρη και περιορισμοί.

 

Τις δουλείες εκτός από αυτές που απαγορεύονται από το άρθρο 25 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) όπως και για ποιο ακίνητο ή πρόσωπο ενεργούν.

 

Τα βάρη, εκτός από τις υποθήκες και προσημειώσεις, τους περιορισμούς του ακινήτου καθώς και τους δικαιούχους αυτών. Για κάθε καταχώρηση αναγράφεται η χρονολογία και το είδος της μεταβολής που πραγματοποιείται. Για κάθε μεταβολή που γίνεται στις δουλείες, στα βάρη, και στους περιορισμούς ενημερώνεται η αντίστοιχη εγγραφή με καταχώρηση της χρονολογίας και του είδους της μεταβολής.

 

9. Υποθήκες - προσημειώσεις.

 

Καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν τις υποθήκες και προσημειώσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο:

 

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία προκειμένου για νομικό πρόσωπο, του πιστωτή, το ποσό για το οποίο είναι υπέγγυο το ακίνητο, το είδος της εμπράγματης ασφάλειας, η ημερομηνία εγγραφής στο φύλλο, τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την εγγραφή και φυλάσσονται στο φάκελο του ακινήτου, κάθε μεταβολή που επέρχεται στην εγγραφή (εξάλειψη, συμπλήρωση υποθήκης κ.λ.π.), ημερομηνία καταχώρησης και κάθε άλλη σχετική πράξη. Επίσης μαζί με τα παραπάνω στοιχεία καταχωρείται κάθε πληροφορία για το ακίνητο που δεν έχει ιδιαίτερη στήλη στο φύλλο για αυτή, οι συνενώσεις ακινήτων, οι νέοι κτηματογραφικοί αριθμοί και κάθε άλλη σχετική παρατήρηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.