Προεδρικό διάταγμα 511/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 2 του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προστίθεται άρθρο 2 δις έχον ούτω:

 

{1. Μετά παρέλευσιν έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ενεργή την εκτέλεσιν και συντήρηση των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, εάν δεν είναι εφοδιασμένος δια σχετικής αδείας εκδιδομένης κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας κατόπιν εξετάσεων και επί προσκομίσει τριών προσφάτων φωτογραφιών:

 

α) Εις τους συμπληρώσαντες το 25ο έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν πενταετία τουλάχιστον.

 

β) Εις τους κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτη Α' ή Γ' ειδικότητος και εις τους Πτυχιούχους Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου τους συμπληρώσαντες το 23ο έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν τριετία τουλάχιστον.

 

γ) Εις τους κατόχους αδείας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ή Γ' ειδικότητος 1ης Κατηγορίας, ως και εις Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, τους συμπληρώσαντες το 21ο έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εν έτος τουλάχιστον.

 

δ) Εις τους κατόχους αδείας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ή Γ' ειδικότητος 2ης έως 5ης και 2ης έως 3ης Κατηγορίας αντιστοίχως, τους συμπληρώσαντες το 23ο έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί 6 μήνες τουλάχιστον.

 

ε. Στους κατόχους πτυχίου της ταχύρρυθμης σχολής συντηρητών λεβητοστασίων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων τουλάχιστον 400 εργάσιμων ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 97/1987 (ΦΕΚ 59/Α/1987).

 

3. Η προϋπηρεσία που αναφέρεται στα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος 511/1977 αποδεικνύεται ως εξής:

 

α. Η προϋπηρεσία των ασκούντων το επάγγελμα με παροχή εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξής της, με πιστοποιητικό προϋπηρεσίας.

 

β. Η προϋπηρεσία των ασκούντων το επάγγελμα ελεύθερα και μόνο εφόσον έχουν αρχίσει να το ασκούν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος με την υποβολή τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση της εφορίας. Οι παραπάνω δικαιούνται να προσμετρούν στην προϋπηρεσία τους και την προϋπηρεσία που θα αποκτήσουν και μετά την δημοσίευση του παρόντος.

 

γ. Η προϋπηρεσία των κατόχων πτυχίων της ταχύρρυθμης σχολής συντηρητών των λεβητοστασίων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανεξάρτητα από το χρόνο ενάρξεως του επαγγέλματός των με τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α και β.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 97/1987 (ΦΕΚ 59/Α/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.