Προεδρικό διάταγμα 55/00

ΠΔ 55/2000: Τροποποίηση συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α/1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 55/2000: Τροποποίηση συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α/1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α/1995), (ΦΕΚ 44/Α/2000), 01-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφοι 1 & 2, 5 παράγραφοι α, β και γ, 6 εδάφια 4, 5, 8 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) και του εδαφίου ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992).

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Ε/716/1999 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992.

 

4. Το βασιλικό διάταγμα της [ΒΔ] 16-03-1950 (ΦΕΚ 821/Α/1950) Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα της [ΒΔ] 17-12-1953 και ειδικότερα το άρθρο 1 ειδικότητα ΣΤ και Θ, άρθρα 2, 5, 8, 12 και επόμενα.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3574/1999 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Ζαφειρόπουλο.

 

9. Την υπ' αριθμόν 458/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα 23-02-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.