Προεδρικό διάταγμα 57/00

ΠΔ 57/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 1993/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14-06-1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 57/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 1993/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14-06-1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, (ΦΕΚ 45/Α/2000), 02-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

1. Των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και 19 του νόμου [Ν] 2367/1995.

 

2. Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/97).

 

3. Του άρθρου δεύτερου παράγραφος 2 του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

4. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 195/1995 Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 102/Α/1995).

 

5. Του προεδρικού διατάγματος 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Την με αριθμό 218/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Πεδίο Εφαρμογής - Εξαιρέσεις

 

Άρθρο 3: Αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 4: Συμβάσεις

Άρθρο 5: Δραστηριότητες

Άρθρο 6: Όρια αξίας συμβάσεων

Άρθρο 7: Εξαιρέσεις εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Γ: Σύναψη Συμβάσεων

 

Άρθρο 8: Σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 9: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 10: Τεχνικές προδιαγραφές - πρότυπα

Άρθρο 11: Προκήρυξη διαγωνισμού

Άρθρο 12: Γνωστοποιήσεις - δημοσιεύσεις

Άρθρο 13: Διαγωνισμοί μελετών

Άρθρο 14: Προθεσμίες παραλαβής προσφορών - αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 15: Υπεργολαβίες

Άρθρο 16: Παροχή πληροφοριών

 

Κεφάλαιο Δ': Σύστημα Προεπιλογής - Κριτήρια Ανάθεσης

 

Άρθρο 17: Σύστημα προεπιλογής

Άρθρο 18: Κριτήρια επιλογής σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία με διαπραγματεύσεις

Άρθρο 19: Πιστοποιητικά ποιοτικής εξασφάλισης για παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 20:Κοινοπραξίες

Άρθρο 21: Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 22: Προσφορές για προϊόντα από τρίτες χώρες

Άρθρο 23: Διατήρηση στοιχείων

 

Κεφάλαιο Ε: Στοιχεία - Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 25: Παραρτήματα

Άρθρο 26: Ισχύς των διατάξεων

 

Αθήνα, 24-02-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 59 του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.