Προεδρικό διάταγμα 59/07

ΠΔ 59/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 59/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, (ΦΕΚ 63/Α/2007), 16-03-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (ΦΕΚ 104/Α/1993).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν Δ15/Α/Φ19/4040/24-02-2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη.

 

6. Την υπ' αριθμόν 356/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης αποφασίζουμε:

 

Τμήμα Πρώτο: Σκοπός - Ορισμοί - Γενικές Αρχές

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Τμήμα Δεύτερο: Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές Αρχές - Εξαιρέσεις

 

Κεφάλαιο Α: Αναθέτοντες φορείς

 

Άρθρο 3: Αναθέτοντες φορείς

 

Κεφάλαιο Β: Δραστηριότητες που καλύπτονται

 

Άρθρο 4: Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

Άρθρο 5: Ύδωρ

Άρθρο 6: Υπηρεσίες μεταφορών

Άρθρο 7: Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Άρθρο 8: Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων. Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς

Άρθρο 9: Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές Αρχές

 

Άρθρο 10: Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 11: Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 12: Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Άρθρο 13: Εχεμύθεια

Άρθρο 14: Συμφωνίες - πλαίσια

Άρθρο 15: Δυναμικά συστήματα αγορών

 

Κεφάλαιο Δ: Κατώτατα όρια των συμβάσεων

 

Άρθρο 16: Κατώτατα όρια των συμβάσεων

Άρθρο 17: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών

 

Κεφάλαιο Ε: Εξαιρέσεις εφαρμογής - ειδικά καθεστώτα

 

Άρθρο 18: Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Άρθρο 19: Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 21: Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 22: Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό

Άρθρο 23: Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό

 

Τμήμα Τρίτο: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών

 

Άρθρο 24: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών

 

Τμήμα Τέταρτο: Σύναψη συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Α: Διαδικασίες

 

Άρθρο 25: Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικοί κανόνες που διέπουν τα έγγραφα της σύμβασης

 

Άρθρο 26: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 27: Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

Άρθρο 28: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 29: Υπεργολαβία

Άρθρο 30: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 31: Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

 

Άρθρο 32: Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού

Άρθρο 33: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Άρθρο 34: Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Άρθρο 35: Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί

Άρθρο 36: Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών

Άρθρο 37: Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 38: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης

Άρθρο 39: Επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού

Άρθρο 40: Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 41: Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

 

Κεφάλαιο Δ: Διεξαγωγή της διαδικασίας

 

Άρθρο 42: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 43: Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά στους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 44: Συστήματα προεπιλογής

Άρθρο 45: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Κεφάλαιο Ε: Κριτήρια ανάθεσης

 

Άρθρο 46: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 47: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Άρθρο 48: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 49: Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

Άρθρο 50: Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

 

Τμήμα Πέμπτο: Κανόνες που ισχύουν για τους διαγωνισμού μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

 

Άρθρο 51: Γενική διάταξη

Άρθρο 52: Κατώτατα όρια

Άρθρο 53: Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

Άρθρο 54: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Άρθρο 55: Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 56: Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή

Άρθρο 57: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Τμήμα Έκτο: Στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες, τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 58: Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Παραρτήματα Ι - XXIV

 

Παράρτημα Ι: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς και της διανομής αερίου ή θερμότητας

Παράρτημα II: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού

Παράρτημα III: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος

Παράρτημα IV: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών

Παράρτημα V: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο

Παράρτημα VI: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Παράρτημα VII: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου και αερίου

Παράρτημα VIII: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων

Παράρτημα IX: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

Παράρτημα Χ: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένα

Παράρτημα XI: Κατάλογος της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3

Παράρτημα XII: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Παράρτημα XIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων

Παράρτημα XIV: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Παράρτημα XV

Παράρτημα XVI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύναψης συμβάσεων

Παράρτημα XVII

Παράρτημα XVIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών

Παράρτημα XIX: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών μελετών

Παράρτημα XX: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα XXI: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα XXII: Συνοπτικός πίνακας των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 36

Παράρτημα XXIII: Διατάξεις διεθνούς εργατικού δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 4

Παράρτημα XXIV: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, των αιτήσεων προεπιλογής καθώς και των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς

 

Άρθρο 61: Έναρξη ισχύος

 

Στο Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-03-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.