Προεδρικό διάταγμα 599/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιες δια την βεβαίωση της εισφοράς του άρθρου 2 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελούμενων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων τυγχάνουν οι αρμόδιες δια την παραλαβή των δηλώσεων του νόμου τούτου πολεοδομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εις την περιοχήν των οποίων ευρίσκεται η αυθαίρετος οικοδομή, ήτοι:

 

α) προκειμένου περί του Νομού Αττικής οι τέσσερις Διευθύνσεις Πολεοδομίας των Διαμερισμάτων Νομαρχίας Αττικής (Αθηνών - Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής).

 

β) Προκειμένου περί του Νομού Θεσσαλονίκης η Διεύθυνσις Πολεοδομίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

 

γ) Προκειμένου περί των λοιπών Νομών της Χώρας, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας δια του αντιστοίχου παρ' αυτές Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

2. Η αρμοδία δια την παραλαβή της περί αυθαιρέτου οικοδομής ή τμήματος αυτής δηλώσεως της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου 720/1977 (συμπληρωματική δήλωσις) Πολεοδομική Υπηρεσία, συσχετίζει ταύτη προς την προσωρινή δήλωση της περιπτώσεως αυτής της παραγράφου 2 του άρθρου 1, που αναγράφει επί της δηλώσεως τον αύξοντα αριθμό καταχωρήσεως ταύτης, κρατεί την δήλωση ταύτη εις προσωρινό παρ' αυτή φάκελλο και συντάσσει ειδικό σημείωμα δια την είσπραξη της πρώτης δόσεως της κατά το άρθρο 2 του νόμου 720/1977 εισφοράς.

 

3. Το σημείωμα απευθύνεται εις το Ταμείο της έδρας της δεχόμενης την δήλωση Πολεοδομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνει τον αριθμόν καταχωρήσεως της πρώτης (αρχικής δηλώσεως), το ονοματεπώνυμον του δηλούντος, την κατοικία αυτού και το ποσόν που εισπράττεται της πρώτης δόσεως.

 

4. Η έκδοσις του σημειώματος γίνεται βάσει του περιλαμβανομένου εν τη δηλώσει ποσού. Τα σημειώματα εκδίδονται εκ τριπλοτύπου στελέχους, του οποίου τα δύο διάτρητα αντίτυπα παραδίδονται εις τον δηλούντα. Βάσει του ενός αντιτύπου του σημειώματος τούτου το Δημόσιον Ταμείον προβαίνει εις την είσπραξη του ποσού, ο δε οικείος επιμελητής εισπράξεων παραδίδει το σχετικό τριπλότυπον και σημειώνει τα στοιχεία τούτου επί του ετέρου αντιτύπου του σημειώματος το οποίον κρατεί ο καταθέτων.

 

5. Μετά την προσκόμιση εις την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία του τριπλοτύπου εισπράξεως της πρώτης δόσεως, αυτή επισυνάπτει τούτο εις την εκκρεμή παρ' αυτή δήλωση και προβαίνει εις την καταχώρηση της δηλώσεως εις το κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 720/1977 βιβλίον. Ο αριθμός της δηλώσεως καταχωρείται επισημειωματικά και επί του κατατεθέντος τριπλοτύπου.

 

6. Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εάν δεν συνοδεύεται υπό του τριπλοτύπου καταβολής της πρώτης δόσεως έστω και εάν αυτή γίνεται υπό οιανδήποτε επιφύλαξη.

 

7. Η δήλωσις παραλαμβάνεται και καταχωρείται άνευ τριπλοτύπου καταβολής της πρώτης δόσεως εις τις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 2 του νόμου 720/1977.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.