Προεδρικό διάταγμα 599/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την είσπραξη των υπολοίπων πλην της πρώτης δόσεως της εισφοράς του Ν. 720/77 η αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία συντάσσει χρηματικούς καταλόγους βάσει των στοιχείων των υποβληθεισών δηλώσεων.

 

2. Οι τίτλοι εισπράξεως (χρηματικοί κατάλογοι, καταστάσεις κ.λ,π.) συντάσσονται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 33 και 37, κατά περίπτωσιν, του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 περί διαρθρώσεως των Δημοσίων Ταμείων, των καθηκόντων του προσωπικού αυτών, του λογιστικού συστήματος των Δημοσίων Ταμείων, των τηρουμένων υπ' αυτών λογιστικών και διαχειριστικών βιβλίων και του τρόπου τηρήσεως αυτών, της λειτουργίας εν γένει των Δημοσίων Ταμείων και της ευθύνης των Ταμειακών υπολόγων και των Ταμιακών εν γένει υπαλλήλων όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια των άρθρων 1, 2 και 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών του υπ' αριθμού [ΒΔ] 757/1969 βασιλικού διατάγματος. Οι χρηματικοί κατάλογοι αποστέλλονται προς βεβαίωση εις το Δημόσιον Ταμείον της επαγγελματικής κατοικίας 7 εις περίπτωσιν ελλείψεως ταύτης εις το Δημόσιον Ταμείον της κατοικίας του δηλούντος. Εις εκάστην περίπτωσιν βεβαιώσεως εισφοράς επί του χρηματικού καταλόγου πλην των στοιχείων που αναγράφονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 αναγράφεται απαραιτήτως επ' αυτού και η διεύθυνσις του αυθαιρέτου κτίσματος, ως και ο αριθμός των δόσεων πληρωμής του ποσού που βεβαιώνεται.

 

3. Οι χρηματικοί κατάλογοι καταρτίζονται εντός των μηνών Αυγούστου και Νοεμβρίου 1978. Οι κατ' Αύγουστο συντασσόμενοι κατάλογοι περιλαμβάνουν πάσας τις μέχρι της 31-07-1978 υποβληθείσας συμπληρωματικές δηλώσεις οι δε κατά Νοέμβριο τοιούτοι πάσας τις λοιπές.

 

4. Εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 720/1977 καθ' ας υφίσταται εις ολόκληρον ευθύνη των συγκυρίων, ο χρηματικός κατάλογος περιλαμβάνει υπό τον αυτόν αύξοντα αριθμόν και υπό μόνον εφ' άπαξ αναγραφή των ποσών εισφοράς που βεβαιώνονται, όλους τους δια την αυτήν οικοδομή ή τμήμα ταύτης συγκυρίους αυτής που υποβάλουν δήλωση με την ένδειξιν της εις ολόκληρον ευθύνης τούτων.

 

5. Οι χρηματικοί κατάλογοι συντάσσονται και υπογράφονται υπό των εντεταλμένων προς τούτο υπαλλήλων εκάστης Πολεοδομικής Υπηρεσίας ελέγχονται και προσυπογράφονται υπό του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος και θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Οι παρ' εκάστης Πολεοδομικής Υπηρεσίας εκδιδόμενοι χρηματικοί κατάλογοι εισφοράς των άρθρων 1 - 3 του νόμου 720/1977 φέρουν έκαστος ίδιον αύξοντα αριθμόν καταλόγου λαμβανόμενο εξ ειδικού προς τούτο βιβλίου τηρουμένου παρ' εκάστης πολεοδομικής υπηρεσίας, εις το οποίον καταχωρείται μόνον ο αύξων αριθμός του καταλόγου, ο συνολικός αριθμός των σε αυτό εγγραφών (εκ της στήλης του αύξοντος αριθμού αυτού τούτου του καταλόγου) και το συνολικό δι' αυτού ποσό που βεβαιώνεται. Όταν επιστραφεί υπό του Δημοσίου Ταμείου το σχετικό τριπλότυπον αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων καταχωρείται και ο αριθμός αυτού.

 

6. Άμα τη συντάξει των χρηματικών καταλόγων η οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία καταχωρεί εις το βιβλίων Δηλώσεων δι' εκάστην δήλωση τον αριθμόν του εκδοθέντος καταλόγου και τον εντός αυτού αύξοντα αριθμόν υφ' ον περιελήφθη η βεβαίωσις της αντιστοιχούσης εις την δήλωση εισφοράς.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.