Προεδρικό διάταγμα 7/4/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στους ως άνω οικισμούς, ως εξής:

 

1. Στους παραπάνω χαρακτηριζόμενους ως παραδοσιακούς οικισμούς εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον δεν περιέχεται αντίθετη ρύθμιση στο παρόν:

 

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985), με εξαίρεση την τελευταία ενότητα του εδαφίου β της παραγράφου 2 της προαναφερόμενης διάταξης που αναφέρεται στους χαρακτηρισμένους οικισμούς με το Διάταγμα του 1978,

 

β) Οι διατάξεις του άρθρου 3 (παράγραφοι 8, 11, 12, 13), του άρθρου 4 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978), με εξαίρεση τον οικισμό Παναγιούδας στον οποίο θα ισχύει το άρθρο 3 της απόφασης οίκοθεν 204/ΤΠΣ/Ε39/1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 485/Δ/1999), για δε τους λοιπούς οικισμούς δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης προσχεδίων για την εγκατάσταση κάθε άλλης χρήσης πλην κατοικίας. Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 και του άρθρου 7 (παράγραφοι 1, 2, 3) του ως άνω προεδρικού διατάγματος,

 

γ) Οι 317/1987 (ΦΕΚ 150/Δ/1987), 1296/1986 (ΦΕΚ 1105/Δ/1986), 98/1987 (ΦΕΚ 100/Δ/1987), 322/1987 (ΦΕΚ 150/Δ/1987), 1058/1986 (ΦΕΚ 1023/Δ/1986), και 874/1987 (ΦΕΚ 279/Δ/1987) Αποφάσεις Νομάρχη για τον Καθορισμό ορίων των οικισμών αυτών, κατηγοριοποίησής των και καθορισμό όρων αρτιότητας και δόμησής των. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εννοείται αντί αυτής αρμοδιότητα των οικείων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και ιδίως αυτές του άρθρου 5 παράγραφος 12 περίπτωση γ του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001) και του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 47/2001 (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 

2. Ως ελάχιστη επιτρεπόμενη αρτιότητα ορίζονται τα 300 m2 και ως ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο κατάτμησης τα 2000 m2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εμβαδόν μικρότερο των 300 m2. Τα οικόπεδα με εμβαδόν μικρότερο των 300 m2 δομούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Ως προς το συντελεστή δόμησης και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος. Για τον οικισμό Παναγιούδα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης οίκοθεν 204/ΤΠΣΕ/39/1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με εξαίρεση το ύψος της στέγης που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1.60 m.

 

4. Κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών σε υπάρχουσες λιθόκτιστες οικοδομές θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή κατάρρευσης ή περαιτέρω φθοράς των αξιόλογων υπαρχόντων αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και κατασκευών, η αποτύπωση των οποίων θα προσκομίζεται υποχρεωτικά σε δόκιμες κλίμακες λεπτομερειών, παράλληλα με φωτογραφική τεκμηρίωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.