Προεδρικό διάταγμα 7/4/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο θα πρέπει κατά το δυνατόν να μην βλάπτει τον διαμορφωμένο πολεοδομικό ιστό του οικισμού και να διασφαλίζει τη θέα από τους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών.

 

Β. Σε οικόπεδα των παραπάνω οικισμών τα οποία έχουν πρόσωπο επί κοινοτικών οδών, τα κτίρια τοποθετούνται τουλάχιστον σε απόσταση 3 m από το όριο του οικοπέδου με την οδό.

 

Στις περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται στο κατάντη (κατωφέρεια) της οδού, η οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση από το όριο του οικοπέδου με την οδό, τουλάχιστον 5 m, για οικόπεδα με βάθος ίσον ή μεγαλύτερο των 20 m, και τουλάχιστον 8 m για οικόπεδα με βάθος ίσον ή μεγαλύτερο των 40 m (σχήμα 1).

 

Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου δύνανται για λόγους προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος να επιβάλουν και μεγαλύτερη απόσταση από το όριο του δρόμου.

 

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν σε περιπτώσεις προσθηκών κατ' επέκταση σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια (Άρθρο 23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού), τηρουμένης στις προσθήκες κατ' επέκταση της υποχρεωτικής πρασιάς των 3 m.

 

Ο χώρος μεταξύ του κτιρίου και του ορίου του δρόμου καθώς και του χώρου μεταξύ των κτιριακών όγκων επιβάλλεται να είναι διαμορφωμένος σε χώρο πρασίνου (κήπος), εκτός της απαραίτητης περιορισμένης διόδου προσπέλασης.

 

Γ. Σε οικόπεδα των παραπάνω οικισμών, τα οποία εφάπτονται, έστω και μερικώς, με χείμαρρο ή ρέμα, τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση από το όριο του οικοπέδου με τον χείμαρρο ή το ρέμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 349 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) ως προς την απόσταση των κατασκευών από ρέματα ή χείμαρρους και απόσταση Δ σε περίπτωση διευθετημένων χειμάρρων.

 

Δ. Στις περιπτώσεις οικοπέδων με κλίση, στα οποία η τοποθέτηση των κτιρίων γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους Β και Γ του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

1. Σε οικόπεδα με κλίση που βρίσκονται στο κατάντη (κατωφέρεια) της οδού ή όταν η φυσική στάθμη του οικοπέδου στο όριο της οδού είναι έως 3 m χαμηλότερη από την οδό, η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη της οδού θα είναι έως 3,50 m (σχήμα 2).

 

2. Όταν η φυσική στάθμη του οικοπέδου στο όριο της οδού είναι έως 4.5 m χαμηλότερη από τη στάθμη της οδού η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη της οδού θα είναι έως 2 m (σχήμα 3).

 

3. Σε περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται στο ανάντη των οδών (ανωφέρεια) και εφόσον η οικοδομή τοποθετείται μέχρι και τα 5 m από την οδό η προβολή της δεν μπορεί να ξεπερνά τα 8.5 m από τη στάθμη της οδού. Εφόσον η οικοδομή τοποθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m από την οδό το ύψος της οικοδομής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.5 m από το φυσικό έδαφος (σχήμα 4). Στις περιπτώσεις προσθηκών καθ' ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια οι πιο πάνω διατάξεις μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλλεται με το διάγραμμα κάλυψης ακριβής μηκοτομή στην οποία θα τοποθετείται η σχηματική τομή των κτιρίων και οι προτεινόμενες διαμορφώσεις του εδάφους, ελάχιστης κλίμακας 1:100 η οποία θα ταυτίζεται απόλυτα με το τοπογραφικό και τις στάθμες δρόμου και έναντι οικοπέδων, ώστε η οικοδομή να προσαρμόζεται αυστηρά στα δεδομένα του οικοπέδου.

 

Ε. Σε οδούς με συνεχή μέτωπα, και ειδικότερα στο πυκνοδομημένο τμήμα των παραπάνω χαρακτηριζομένων παραδοσιακών οικισμών η όψη του νέου κτιρίου συμπληρώνει το μέτωπο των διπλανών υφισταμένων οικοδομών επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής (σχήμα 5).

 

Σε οδούς όπου οι υφιστάμενες οικοδομές δεν διαμορφώνουν συνεχή μέτωπα, οι οικοδομές θα τοποθετούνται από τα πλάγια όριά τους σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από το Δ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το εύρος του οικοπέδου στη θέση της οικοδομής είναι μεγαλύτερο των 18 m. Στις περιπτώσεις που το εύρος είναι από τα 14 m έως 18 m η οικοδομή τοποθετείται σε επαφή με το ένα όριο και σε ελάχιστη απόσταση Δ από το άλλο πλάγιο όριο.

 

ΣΤ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα οικόπεδα μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθίστανται μη οικοδομήσιμα ή η οικοδόμησή τους με βάση τους παραπάνω όρους δημιουργούν προβλήματα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (εκσκαφές επιχώσεις μεγάλης κλίμακας κ.λ.π.) γεγονός που θα αποδεικνύεται με ειδική τεκμηρίωση, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μεταβολές ως προς την τοποθέτηση του κτιρίου τηρουμένης της υποχρεωτικής πρασιάς των 3 m και αποκλειόμενης της τοποθέτησης της οικοδομής σε επαφή με το δρόμο.

 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα οικόπεδα εφάπτονται με χείμαρρο ή ρέμα, οπότε ουδεμία αλλαγή δύναται να υπάρξει. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για τον οικισμό της Παναγιούδας όπου ισχύει το Σχέδιο Πόλεως ως προς τη θέση των οικοδομών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.