Προεδρικό διάταγμα 8/3/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι και Περιορισμοί Δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Για τον οικισμό Μανδρακίου καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7 m μετρούμενο από κάθε σημείο του κτιρίου από τον φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος. Το ύψος της στέγης καθώς και το ύψος του περιμετρικού στηθαίου του δώματος δεν περιλαμβάνονται στο ύψος του κτιρίου.

 

2. Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εγκρίνουν τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο των κτιρίων με σκοπό την προστασία του δομημένου και μη περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής κριτήρια:

 

α) να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού

β) να προστατεύεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων

γ) να προστατεύεται όπου είναι δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων

δ) να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

3. Μορφολογικοί όροι

 

α) Τα κτίρια στεγάζονται με δώμα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο η επισκευή μονόρριχτης κεραμοσκεπούς στέγης, όπου υπάρχει, αποδεικνυόμενης με φωτογραφική αποτύπωση. Υπεράνω του μέγιστου ύψους της οικοδομής (συμπεριλαμβανομένου του δώματος) επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχων.

 

β) Οι εξώστες τοποθετούνται στο κεντρικό τμήμα της όψης του κτιρίου και δεν επιτρέπεται η στέγασή τους. Το μήκος του εξώστη δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο του 1/2 του συνολικού μήκους της όψης και όχι μεγαλύτερο των 2,50 m και το πλάτος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1,00 m. Οι εξώστες πρέπει να περιβάλλονται με ξύλινα κιγκλιδώματα, να φέρουν ξύλινο δάπεδο και να στηρίζονται σε ξύλινους διαδοχικούς προβόλους κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχών εξωστών σε όλο το μήκος της όψης, καθώς και γωνιακών εξωστών.

 

Οι εξώστες πρέπει να απέχουν από τα άκρα της όψης τουλάχιστον κατά 1 m.

 

γ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών (πατάρια) εντός των ισογείων καταστημάτων.

 

δ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων.

 

ε) Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν, κατά την κρίση τους, να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς ως προς τη θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο χωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου και φυσικού περιβάλλοντος.

 

στ) Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες παράθυρα), τα οποία μπορούν να τονίζονται με απλά διακοσμητικά περιγράμματα, ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα, τόσο ως προς τη θέση, όσο και σε ό,τι αφορά τις αναλογίες και διαστάσεις οι οποίες είναι 1:1,5 ή 1:2. Η επιφάνεια των παραπάνω ανοιγμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30%, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού. Η διάταξη, μορφή και θέση των ανοιγμάτων πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα. Τα πλήρη τμήματα μεταξύ των ανοιγμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν πλάτος μικρότερο των 0.50 εκ. του μέτρου.

 

ζ) Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα ταμπλαδωτά ή γαλλικού τύπου και τα υαλοστάσια που χωρίζονται δι' υποδιαιρέσεων (καΐτια), τα σκούρα των παραθύρων και οι εξώστες βάφονται σύμφωνα με τα παραδοσιακά χρώματα της περιοχής (γαλάζιο, καφέ, πράσινο, ώχρα, κεραμιδή.

 

η) Οι όψεις των κτιρίων προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού, επιχρίονται και χρωματίζονται με τα παραδοσιακά χρώματα αυτού. Η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων γίνεται σε επιλεγμένα μέρη του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, ώστε να μην είναι ορατοί από τους χώρους προσπέλασης σε αυτόν.

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τεντών λευκού υφάσματος μόνο στις περιπτώσεις καταστημάτων, χώρων παραμονής ατόμων και κέντρων αναψυχής, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Επιβάλλεται η συντήρηση και στεγανοποίηση των υφισταμένων υπογείων υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των βρόχινων νερών και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αλλαγή χρήσης ή η καταστροφή τους. Κατά την ανέγερση νέου κτιρίου, επιβάλλεται η κατασκευή υπόγειων υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των βρόχινων νερών κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

5. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων. Επιτρέπεται η ανάρτηση στις όψεις των καταστημάτων επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιγραφές πρέπει να είναι αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα.

 

Επιτρέπεται η μετάφραση της Ελληνικής, υπό τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των Ελληνικών.

 

Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών στα στηθαία της στέγης ή του δώματος, των εξωστών και κλιμάκων, καθώς και η τοποθέτηση τους επί ικριωμάτων γενικά στις στέγες και τα δώματα των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους του οικισμού.

 

6. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis). Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο, πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο ισόγειο.

 

7. Επιβάλλεται η εγκατάσταση μιας μόνο κεραίας τηλεόρασης ανά κτίριο.

 

8. Παραδοσιακά κτίρια

 

α) Κτίρια ή σύνολα κτιρίων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού θεωρούνται παραδοσιακά.

 

β) Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού, όπως επίσης και των επί μέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.

 

γ) Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ) Η χορήγηση άδειας, δίδεται έστω και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος ως προς την κάλυψη, το ύψος και τον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, προκειμένου να αποκατασταθεί το κτίριο στην αρχική του μορφή, όπως αυτή αποδεικνύεται από φωτογραφική αποτύπωση.

 

ε) Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένου κτίσματος, ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα, η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, ό-πως ίχνη επί του εδάφους, ίχνη επί όμορου κτιρίου, φωτογραφίες, παλιά σχέδια, συμβόλαια, πίνακες κ.λ.π. σε συνδυασμό με τα μορφολογικά στοιχεία του οικισμού, έστω και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος.

 

στ) Είναι δυνατή η επισκευή υφισταμένων κτιρίων, που δεν προσαρμόζονται στις μορφολογικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

 

ζ) Άδεια κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων ή αφαίρεσης λειτουργικών στοιχείων από αυτά, χορηγείται μόνο μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

9. Για τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές και επιχώσεις. Σε περιπτώσεις κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με αναλειμματικούς τοίχους ή πρανή με μέγιστο ύψος 1,5 m. Οι τοίχοι αντιστήριξης διαμορφώνονται από απόψεως υλικών και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα

 

10. Απαγορεύεται η κατασκευή λυομένων οικίσκων.

 

11. α) Τα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.τ.λ.) επιβάλλεται να είναι υπόγεια.

 

β) Οι παραπάνω οργανισμοί αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους, ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον. Υποχρεούνται, επίσης, στην αποκατάσταση της αρχικής μορφής των δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, όπου επενέβησαν για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

γ) Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύμα-τος, όπως και η τοποθέτηση κάθε άλλου στοιχείου παροχών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβάλλεται να γίνεται σε θέση που δεν προβάλλει σε κοινόχρηστους χώρους.

 

12. Κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων κ.τ.λ) εκτελείται με τρόπο προσαρμοσμένο στα παραδοσιακά πρότυπα και μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

13. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας που χορηγείται μετά την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται και στην περίπτωση επισκευών για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 22 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως ισχύει, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

 

14. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 41 του νόμου 1337/1983 δεν επιτρέπεται υπέρβαση του μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων που καθορίζονται με την παράγραφο Α. 1. του παρόντος.

 

15. Στην εκτός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού περιοχή και σε ακτίνα 500 m μέτρων τα κτίρια οικοδομούνται, σύμφωνα με τα μορφολογικά στοιχεία που καθορίζονται για τον παραδοσιακό οικισμό και μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Β) Για τους οικισμούς Νικιά και Εμπορειός της νήσου Νισύρου, καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Τα κτίρια επικαλύπτονται ως ακολούθως:

 

α) Στον οικισμό Νικιά με μονόρριχτη ή δίρριχτη (με κλίση προς τα έσω ή το κέντρο του κτιρίου) κεραμοσκεπή στέγη, που φέρουν περιμετρικό χαμηλό στηθαίο για τη συλλογή των υδάτων στις ενσωματωμένες στο κτίριο υδρορροές και την μεταφορά των σε υπόγειες δεξαμενές, κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

β) Στον οικισμό Εμπορειός με δώμα κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

2. α) Επιβάλλεται η συντήρηση και η στεγανοποίηση των υφισταμένων υπόγειων υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των βρόχινων νερών και για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης ή η καταστροφή αυτών.

 

β) Κατά την ανέγερση νέου κτιρίου, επιβάλλεται η κατασκευή υπογείων υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των βρόχινων νερών κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

3. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7 m, μετρούμενο από κάθε σημείο του κτιρίου από το φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο ακάλυπτο χώρο.

 

β) Το ύψος της στέγης και το ύψος του περιμετρικού στηθαίου του δώματος δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο ύψος του κτιρίου

 

γ) Υπεράνω του μέγιστου ύψους της οικοδομής (συμπεριλαμβανομένης της στέγης ή του δώματος) επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχων.

 

δ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis).

 

ε) Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο ισόγειο.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή λυομένων κτιρίων.

 

5. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων.

 

6. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 41 του νόμου 1337/1983 δεν επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους και αριθμού ορόφων που καθορίζονται με την παράγραφο Β.3 του παρόντος.

 

7. Στην εκτός των ορίων των παραδοσιακών οικισμών Νικιά και Εμπορειός περιοχή και σε ακτίνα 500 m τα κτίρια οικοδομούνται, σύμφωνα με τα μορφολογικά στοιχεία του πλησιέστερου από κάθε ένα από τους παραπάνω παραδοσιακούς οικισμούς, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

8. Κατά τα λοιπά, για τους παραδοσιακούς οικισμούς Νικιά και Εμπορειός ισχύουν τα οριζόμενα στο από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.