Προεδρικό διάταγμα 9/8/95d - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, οι χρήσεις και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών που κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (υψηλής πολιτιστικής αξίας) καθορίζονται κατά τομείς Α, Β1, Β2, και Γ, όπως φαίνονται στα 13 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 69155/95 πράξη του και αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα ως εξής:

 

Α. Τομέας Α.

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης (α), θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία την 13-03-1981, ημερομηνία δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν εμβαδόν 300 m2 και αυτά τα οποία την 25-07-1979, ημερομηνία δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν εμβαδόν 150 m2.

 

3. Ποσοστό κάλυψης : 40%.

 

4. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

για το τμήμα οικοπέδου έως 500 m2: 0,5
για το τμήμα οικοπέδου από 500 m2 μέχρι 1.000 m2: 0,4
για το τμήμα οικοπέδου άνω των 1.000 m2: 0,3.

 

β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 m2.

 

Β. Τομέας Β1.

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα, εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2
Ελάχιστο πρόσωπο: 15.00 m.

 

2. Ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

3. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

για το τμήμα του οικοπέδου έως 1.000 m2: 0,4
για το τμήμα του οικοπέδου από 1.000 m2 έως 2.000 m2: 0,3
για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2.000 m2: 0,2.

 

β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2 ανά οικόπεδο, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 m2.

 

Γ. Τομέας Β2.

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα, εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2.

 

2. Ποσοστό κάλυψης: 30%.

 

3. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

για το τμήμα του οικοπέδου έως 500 m2: 0,6
για το τμήμα του οικοπέδου από 500 m2 έως 1.000 m2: 0,5
για το τμήμα του οικοπέδου από 1.000 m2 έως 2.000 m2: 0,4.
για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2.000 m2: 0,2.

 

β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2 ανά οικόπεδο, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 m2.

 

Δ. Τομέας Γ.

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα, εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 8.000 m2.

 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή μόνο γεωργικών αποθηκών, μονώροφων, μεγίστου εμβαδού 20 m2.

 

ΙΙ. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών που κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙ (μεσαίας πολιτιστικής αξίας) καθορίζονται ως εξής:

 

1. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

για το τμήμα οικοπέδου έως 150 m2: 0,8
για το τμήμα οικοπέδου από 150 m2 έως 500 m2: 0,6
για το τμήμα οικοπέδου από 500 m2 έως 2.000 m2: 0,5
για το τμήμα οικοπέδου από 2.000 m2 έως 4.000 m2: 0,4
για το τμήμα άνω των 4.000 m2: 0,2.

 

β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 m2.

 

2. Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

για οικόπεδα επιφανείας μέχρι 2.000 m2: 50%
για οικόπεδα επιφανείας μέχρι 4.000 m2: 30%
για οικόπεδα επιφανείας μεγαλύτερης των 4.000 m2: 15%.

 

ΙΙΙ. Επιπλέον των ανωτέρω και για όλους τους οικισμούς ισχύουν τα εξής:

 

1. α. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,5 m, μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο της εκάστοτε κλιμάκωσης της τομής του περιγράμματος του κτιρίου με το φυσικό έδαφος, μέχρι τη στέψη του κτιρίου, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης ή του στηθαίου δώματος.

 

β. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης ή στηθαίου δώματος και καπνοδόχων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3.

 

γ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσαύξηση του συντελεστή δόμησης και του ύψους που δύναται να προκύψει από εφαρμογή άλλων πολεοδομικών διατάξεων.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστηλώματα.

 

3. α. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

 

Να μην κατακερματίζεται ο ακάλυπτος χώρος αλλά να συντάσσεται σε αυλή (αυλές).
Να προστατεύεται και να αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον του οικοπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9, όπως και του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν αυτών.
Να διατηρείται η ποικιλία και η ιδιαιτερότητα του πολεοδομικού ιστού ως προς τη γραμμή δόμησης.
Να προστατεύονται και να αναδεικνύονται μνημεία ή αξιόλογα κτίρια που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το υπό ανέγερση κτίριο όπως και η οπτική θέα προς αξιόλογους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
Αν το οικόπεδο προς την πλευρά των κοινόχρηστων χώρων σχηματίζει αισθητές οξείες ή αμβλείες γωνίες, στη θέση αυτή διατάσσεται ο ακάλυπτος χώρος ή τμήμα αυτού.

 

β. Η τήρηση των παραπάνω διατάξεων υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία δύναται να μεταβάλλει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, να μειώνει το ποσοστό κάλυψης όπως και το ύψος του κτιρίου, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις συμβάλλουν στην εναρμόνιση του νέου κτιρίου με τα παραδοσιακά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού, στην ανάδειξη αξιόλογου φυσικού στοιχείου ή περιβάλλοντος χώρου, που αποτελούν την ιδιαίτερη πολεοδομική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του οικισμού.

 

γ. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του υπό ανέγερση κτιρίου γειτνιάζει με πολεοδομικώς ενδιαφέροντα και ευαίσθητα σημεία των οικισμών που αποτελούν τοπόσημα (πλατείες, κρήνες, παλιές γέφυρες, εκκλησίες, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, κυρίαρχες οπτικές θέες και φυγές κ.λ.π.), ο δε όγκος που προκύπτει επηρεάζει αρνητικά ή υποβαθμίζει την αισθητική των πολεοδομικών αυτών σημείων, η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

pd.9.8.95dCopyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.