Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:

 

(α) Την από 28-06-2007 Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3605/2007 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 190/Α/2007) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28-11-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/2013),

 

(β) την από 31-05-2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3597/2007 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 168/Α/2007) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28-11-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/2013),

 

(γ) την από 19-12-2006 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3555/2007 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 81/Α/2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28-11-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/2013), και

 

(δ) την από 24-07-2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3621/2007 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 279/Α/2007) (η Συμφωνία Τροποποίησης), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 29-11-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/2013),

 

δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου 12.2 του άρθρου 12 εκάστης των Συμφωνιών Τροποποίησης που έχουν κυρωθεί με τα άρθρα πρώτο έως τέταρτο του νόμου 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/2013), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτούς καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργείται ειδικός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός νόμου 3559/2007, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με την από 31-01-2007 Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3559/2007 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α?2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

Ο ως άνω λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτόν καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.

 

3. Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση κάθε έργου παραχώρησης, μετά από την εγγραφή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα μεταβιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ Υπολόγου, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού.

 

4. Η καταβολή στους δικαιούχους των ποσών που θα κατατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, θα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους σχετικούς συμβατικούς όρους.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων, η διαδικασία χρέωσης των λογαριασμών των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

6. Η μεταφορά των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται έναντι αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.