Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας και των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς και αφορούν στις δράσεις Επιχειρηματικότητα Νέων, Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Γενική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά της Α' πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η υφιστάμενη σχέση συνεπένδυσης Ταμείο Επιχειρηματικότητας 1 και Τράπεζες 2, τροποποιείται σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, και μετά από συνεκτίμηση των υφιστάμενων πόρων και των αναγκών της εθνικής οικονομίας, δύναται να αποφασισθεί άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

 

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνεκτιμώντας την εξέλιξη κάθε Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α' Πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας, η αναπροσαρμογή των ποσών των ανωτέρω Δράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της δημιουργίας και χρηματοδότησης νέου Ταμείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερμηνεύθηκαν από την από 08-02-2012 Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004). Στο εν λόγω Ταμείο θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

 

3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις που υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και εντάσσονται στις Δράσεις ΤΕΠΙΧ Εξωστρέφεια, Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 08-02-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF). Για τις Δράσεις Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Νέων επιτρέπεται η χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 08-02-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή μέχρι το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, για στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) προστίθεται περίπτωση στ. ως εξής:

 

{στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν απενταχθεί μπορεί να χρηματοδοτούνται για το μη υλοποιηθέν μέρος της επένδυσης εν όλω ή εν μέρει μέσω τραπεζικού δανεισμού με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και με ευθύνη της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με τις ανωτέρω δανειοδοτήσεις.}

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι λοιποί όροι των υφιστάμενων Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης παραμένουν σε ισχύ.

 

Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί διαρθρωτικών ταμείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.