Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 8 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

 

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του παρόντος, μεταβιβάζεται συγκεκριμένο τροχαίο υλικό από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Δημόσιο, ή σε φορέα του Δημοσίου, χωρίς αντάλλαγμα. Με τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Το μεταβιβαζόμενο τροχαίο υλικό αποτελεί το σύνολο του τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος εκτός αυτού που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδομής και στο οποίο περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

 

α) το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των γραμμών,

β) το μουσειακό τροχαίο υλικό,

γ) το χαρακτηρισμένο ως παλαιό και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και

δ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως μη επισκευάσιμο και συνακολούθως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως άχρηστο.

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό με τη μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια, μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συμβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυριότητα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και Συμβάσεων Διαρκείας για την προμήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος κατά το έτος 1997, είτε περιήλθε και περιέρχεται με άλλο τρόπο έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Η μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.

 

3. Από 01-01-2013, και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συμβάσεων στο Δημόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο το μίσθωμα που προβλέπεται στην μίσθωση τροχαίου υλικού μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούμενο μίσθωμα πιστώνεται σε μερική εξόφληση των χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο που προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.