Υγειονομική διάταξη 390/93

ΥΔ 390/1993: Καθορισμός εμβαδού χώρων αρτοποιείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη 390/1993: Καθορισμός εμβαδού χώρων αρτοποιείων, (ΦΕΚ 70/Β/1993), 12-02-1993.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1982) περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Το άρθρο 65 του νόμου 2065/1992.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 369/1992 (ΦΕΚ 186/Α/1992).

 

6. Την αριθμό Υ1938/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των εργαζομένων αναφορικά με το εμβαδόν χώρων αρτοποιείου τα εξής:

 

Για τις περιφέρειες τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης συμπεριλαμβανομένων των Δήμων ή Κοινοτήτων Αχαρνών, Δροσιάς, Αγίου Στεφάνου και Βάρης, τέως Δήμου Θεσσαλονίκης και Πατρών, καθώς και σε Δήμους με πληθυσμό από 40.000 κατοίκων και άνω, οι απαιτούμενοι ελάχιστοι χώροι επιφανείας καθορίζονται εφεξής ως ακολούθως:

 

Ο χώρος του ζυμωτηρίου έχει επιφάνεια 67 m2, ο χώρος του πρατηρίου άρτου 42 m2, ο χώρος κλιβάνου και θερμοθάλαμος 11 m2, ο χώρος εκκλιβάνισης 13 m2, η αποθήκη αλεύρων 33 m2, η αποθήκη καυσίμων 5 m2, ο χώρος αποδυτηρίων 15 m2, το πλυντήριο σκευών 7 m2, το αποχωρητήριο και ο προθάλαμος αποχωρητηρίου 7 m2.

 

Το ύψος χώρου εργασιών και αποθήκης αλεύρου δέον να είναι 4 m δια δε τα αποδυτήρια, πλυντήρια και αποχωρητήρια όχι μικρότερο των 2.4 m. Για πόλεις κάτω των 40.000 κατοίκων οι αναφερόμενοι χώροι μειώνονται κατά το 25% των προαναφερομένων τα ύψη των χώρων εργασίας σε 3.4 m τα βοηθητικά (αποδυτήρια, πλυντήρια, αποχωρητήρια) σε 2.2 m. Για τις κωμοπόλεις και χωριά κάτω των 10.000 κατοίκων οι χώροι μειώνονται κατά 40% των αρχικών οριζομένων για τις πόλεις από 40.000 κατοίκους και άνω.

 

Τα εφεξής ιδρυόμενα πρατήρια άρτου υποχρεούνται πλέον του προβλεπόμενου χώρου και των λοιπών προϋποθέσεων από το άρθρο 15 του νόμου 726/1977 από το οποίο διατηρήθηκαν το άρθρο 1 και η παράγραφος β να έχουν αποχωρητήριο 2 m2 τουλάχιστον και προθάλαμο αποχωρητηρίου 1 m2 Διακίνηση και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και κάθε άλλου είδους καταστήματα ειδών διατροφής γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα προαναφερόμενα καταστήματα θα διαμορφώσουν χώρο ίσο με των πρατηρίων άρτου αναλόγως διαμορφωμένο και διαχωρισμένο ώστε τα προϊόντα αρτοποιίας να μην έχουν καμία επαφή με τα λοιπά προϊόντα του καταστήματος. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ιδιαίτερο αποχωρητήριο στο χώρο πωλήσεως των ανωτέρω προϊόντων, πρέπει όμως να είναι εφοδιασμένες με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίου άρτου σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής με τα πρατήρια άρτου Νομοθεσίας.

 

Για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας από το αρτοποιείο ή εργοστάσιο παραγωγής άρτου σε καταστήματα πωλήσεως τούτων (πρατήρια άρτου) ή σε εστιατόρια, ιδρύματα κ.λ.π.. θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές του ώστε το εσωτερικό του να εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, διατηρούμενο καθαρό. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας, στο εξωτερικό των οποίων θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης που εξυπηρετούν. Για τη χρήση των ανωτέρω οχημάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Προ της μεταφοράς τα προϊόντα αρτοποιίας, συσκευάζονται στο χώρο παραγωγής όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα 369/1992 (ΦΕΚ 186/Α/1992).

 

Της παρούσης ρυθμίσεως για διακίνηση και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων εξαιρούνται ρητά όσα από τα προαναφερόμενα προϊόντα διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία από τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών υλικά συσκευασίας και ως εκ τούτου δεν αναλίσκονται εντός 24ωρου από την ημερομηνία παρασκευής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Υγειονομικού Κανονισμού (υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-01-1993

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.