Υγειονομική διάταξη 443/73

ΥΔ Γ1/443/1973: Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/1973: Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών, (ΦΕΚ 87/Β/1973), 24-01-1973.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 7/1967 περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής.

 

β) Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 84/1965 περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής.

 

γ) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων αποφασίζομε εκδίδουμε την κάτωθι υγειονομική διάταξη:

 

Περί Κολυμβητικών Δεξαμενών μετά Οδηγιών Κατασκευής και Λειτουργίας Αυτών

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών

 

Άρθρο 2: Υλικά κατασκευής

Άρθρο 3: Χώροι και γενική διάταξη αυτών

Άρθρο 4: Σχέδιο και λοιπά στοιχεία δεξαμενών κολύμβησης

Άρθρο 5: Μέγιστο φορτίο δεξαμενών

Άρθρο 6: Στόμια εισροής και εκροής - Εκκένωση

Άρθρο 7: Αύλακες υπερχείλισης

Άρθρο 8: Βαθμίδες και κλίμακες

Άρθρο 9: Περιφερειακοί διάδρομοι

Άρθρο 10: Εξώστες θεατών

Άρθρο 11: Αποδυτήρια

Άρθρο 12: Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήνες

Άρθρο 13: Φωτισμός, αερισμός και θέρμανση χώρων και ύδατος

Άρθρο 14: Θέσεις καταδύσεως

 

Κεφάλαιο Γ: Ύδωρ κολυμβητικών δεξαμενών

 

Άρθρο 15: Ποιότητα ύδατος

Άρθρο 16: Σύστημα ανακυκλοφορίας

Άρθρο 17: Επεξεργασία νερού

Άρθρο 18: Απολύμανση

 

Κεφάλαιο Δ: Λειτουργία και συντήρηση δεξαμενών

 

Άρθρο 19: Υπεύθυνος λειτουργίας

Άρθρο 20: Καθαριότητα κολυμβητικών δεξαμενών

Άρθρο 21: Προσωπικό

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις λουόμενων

Άρθρο 23: Μέτρα ασφαλείας

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικές κολυμβητικές δεξαμενές

 

Άρθρο 24: Αθλητικές δεξαμενές

Άρθρο 25: Ιδιωτικές δεξαμενές και δεξαμενές οίκων αισθητικής

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Συμμόρφωση με άλλες Υγειονομικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Άδεια λειτουργίας

 

Άρθρο 27: Άδεια λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Η: Ισχύς και κυρώσεις

 

Άρθρο 28: Ισχύς Υγειονομικής Διατάξεως

Άρθρο 29: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές

 

Εν Αθήναις, τη 15-01-1973.

 

Ο Υπουργός.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.