Υγειονομική διάταξη 4841/79

ΥΔ Α1Β/4841/1979: Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/4841/1979: Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών, (ΦΕΚ 696/Β/1979), 21-08-1979.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Την απόφαση μας, με αριθμό [Α] Α1Β/8195/1978, για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη του θέματος των εμφιαλωμένων νερών, όπως έχει τροποποιηθεί με την όμοιά της [Α] Α1Β/378/1979.

 

4. Την εισήγηση της ανωτέρω ομάδας εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουμε την κατωτέρω Υγειονομική Διάταξη, της οποίας η εκτέλεση ανατίθεται στα αρμόδια Κρατικά Υγειονομικά Όργανα.

 

Α. Ορισμοί

 

Άρθρο 1

 

Β. Γενικοί Όροι

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Γ. Ειδικοί Όροι

 

Ι. Χαρακτηριστικά προοριζόμενου για εμφιάλωση νερού

 

Άρθρο 4

 

Δ. Δειγματοληψίες

 

I. Συχνότητα δειγματοληψιών και εξετάσεων νερών προοριζόμενων για εμφιάλωση

 

Άρθρο 5: Τακτικές δειγματοληψίες

Άρθρο 6: Έκτακτες δειγματοληψίες

 

II. Τρόπος δειγματοληψίας - χρόνος μεταφοράς δειγμάτων

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Απαιτούμενες ποσότητες και σκεύη

Άρθρο 9: Τρόπος και χρόνος μεταφοράς δειγμάτων

Άρθρο 10

 

Ε. Εργαστηριακές εξετάσεις - Εργαστήρια

 

Άρθρο 11

 

ΣΤ. Ποιότητα χρησιμοποιούμενων για εμφιάλωση νερού φιαλών και δοχείων

 

Άρθρο 12: Μικροβιακό φορτίο

Άρθρο 13

 

Ζ. Εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων μετά την εμφιάλωση

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Όρια

Άρθρο 16

 

Η. Χαρακτηρισμός δειγμάτων

 

Άρθρο 17

 

Θ. Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων εμφιάλωσης

 

Άρθρο 18: Πηγή υδροληψίας

Άρθρο 19: Εγκατάσταση απολυμάνσεως

Άρθρο 20: Δεξαμενή αποθηκεύσεως

Άρθρο 21: Σωληνώσεις και μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 22: Οίκημα

Άρθρο 23: Χώροι εμφιαλώσεως

Άρθρο 24: Αερισμός

Άρθρο 25: Φωτισμός

Άρθρο 26: Πλύση γυάλινων φιαλών

Άρθρο 27: Κατασκευή και διακίνηση των πλαστικών φιαλών

Άρθρο 28: Πώματα

Άρθρο 29: Πλήρωση και πωματισμός των φιαλών

Άρθρο 30: Επιγραφές στις φιάλες

Άρθρο 31: Αποθήκευση

Άρθρο 32: Προσωπικό

Άρθρο 33: Λουτρά καθαριότητας - Ιματιοφυλάκια

Άρθρο 34: Αποχωρητήρια και διάθεση υγρών αποβλήτων

Άρθρο 35: Καθαριότητα - απορρίμματα

Άρθρο 36: Τήρηση στοιχείων

Άρθρο 37: Μελέτη

Άρθρο 38: Άδεια

 

Ι. Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 39

 

ΙΑ. Εισαγόμενα από χώρες του εξωτερικού εμφιαλωμένα νερά

 

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Κυρώσεις

Άρθρο 42

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-06-1979

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.