Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν υπάγονται:

 

α) συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία 4 τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν, εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1289/Β/1998). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παράγραφος 1 εδάφια α και β) της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

β) που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από υπηρεσίες της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 5) του νόμου 3010/2002.

 

2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 αλλά αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.