Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος περιλαμβάνει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου ΙΙ και τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 (παράγραφος 1) της παρούσας απόφασης.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί εντός 10 ημερών αν για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα θα ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 και 7 ή του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι το εν λόγω έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται:

 

α) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2: η ως άνω αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

 

β) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4: εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβει (λάβουν) γνώση και να ενημερώσει (ενημερώσουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παράγραφος 3) του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παράγραφος 3) του νόμου 3010/2002. Παράλληλα η εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται μαζί με τον σχετικό φάκελλο στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να ακολουθήσει η διαδικασία του άρθρου 11.

 

3. Ως κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή της ως άνω κατάταξης λαμβάνονται:

 

α. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας ιδίως, ως προς:

 

το είδος,
το μέγεθος του έργου, ή της δραστηριότητας τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες τη χρήση των φυσικών πόρων,
την παραγωγή αποβλήτων,
τη ρύπανση και τις οχλήσεις, τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες

 

β. Η χωροθέτηση του έργου ή της δραστηριότητας

 

Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή τη δραστηριότητα ιδίως ως προς:

 

την υπάρχουσα χρήση γης, το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής,
την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές

 

α) υγρότοπους

 

β) παράκτιες περιοχές

 

γ) ορεινές και δασικές περιοχές

 

δ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα

 

ε) διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περιοχές ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 33318/3028/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1989/Β/1998)

 

στ) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία

 

ζ) πυκνοκατοικημένες περιοχές

 

η) χώροι και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας

 

γ. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων επιπτώσεων Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των έργων ή της δραστηριότητας πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία 1 και 2, ιδίως ως προς:

 

την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγόμενου πληθυσμού),
το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
την πιθανότητα των επιπτώσεων,
τη διάρκεια,
τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.