Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει:

 

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε 6 τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

 

περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας:

 

- στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα

- στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο

- στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά

- στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται

- στις προηγούμενες περιπτώσεις συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος 6 του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης των εκπεμπόμενων ρύπων.
την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και πρακτικές.
τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση
τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπομένων εκπομπών της εγκατάστασης καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον
την προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωσή τους
ενδεχομένως τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση
τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά.
τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον

 

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 εδάφιο β του άρθρου 2 του νόμου 3010/2002.

 

Τα κείμενα και οι χάρτες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

β) τη θετική γνωμοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση) του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 6 (παράγραφος 3), μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την ως άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας.

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή / και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το φάκελο.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και εφόσον το κρίνει σκόπιμο τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του στις συναρμόδιες Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες και Φορείς και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του νόμου 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του. Επίσης ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3010/2002.

 

2.1. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 φάκελο με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μαζί με τον φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ή σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν την ολοκλήρωση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το φάκελλο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α).

 

2.2. Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος

 

3. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κρίνει ότι ένα έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν το ζητήσει Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην αρμόδια Κεντρική υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τη διαβίβαση πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο Κράτος - Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3010/2002.

 

4. Μέσα σε 35 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία τις τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια τη (τις) γνωμοδότηση(εις) τους.

 

5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωμοδότησης (γνωμοδοτήσεων) ή άλλως μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (έχουν) διαβιβασθεί ή όχι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (αυτές), εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από σχετική εισήγηση της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παράγραφος 2) του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 2) του νόμου 3010/2002.

 

Το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

 

6. Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο (α)οικείο (οικεία) Νομαρχιακό (νομαρχιακά) Συμβούλιο (συμβούλια) για να λάβει (λάβουν) γνώση και να ενημερώσει (ενημερώσουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 (παράγραφος 3) του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παράγραφος 3) του νόμου 3010/2002.

 

7. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφα των αποφάσεων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.