Απόφαση 125469/93

Απόφαση 125469/1993: Προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 125469/1993: Προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992, (ΦΕΚ 328/Β/1993), 06-05-1993.

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 27 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του νόμου 2040/1992, σύμφωνα με το οποίο:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 25 και 26 του νόμου αυτού.}

 

2. Το άρθρο 26 του ίδιου νόμου 2040/1992 το οποίο ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εξαιρεθεισών υπέρ των ιδιοκτητών κατά την απαλλοτρίωση κτημάτων κτηνοτροφικών (δασικών και χορτολιβαδικών) περί ων οι παράγραφοι 2 και 6)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979.

 

3. Την ανάγκη συμπληρώσεως του ανωτέρω άρθρου 26 του νόμου 2040/1992 προκειμένου να καθοριστούν οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της.

 

4. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992 ως εξής:

 

α) Να έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση του κτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων.

 

β) Να έχει λάβει χώραν εκδίκαση του τμήματος από την αρμόδια Επιτροπή Απαλλοτριώσεων και εξαίρεση υπέρ του ή των ιδιοκτητών του κτήματος του χιλιοστρέμματος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου [Ν] 2158/1952. Η έκταση αυτή μπορεί να είναι προσαυξημένη σε περίπτωση που το κτήμα εκμεταλλευόταν από τον ή τους ιδιοκτήτες σε βάρος των οποίων έγινε η απαλλοτρίωση με δικό τους ποίμνιο, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

γ) Να έχει λάβει χώρα διανομή του κτήματος υπέρ των δικαιούχων με την απόφαση της Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, κτηνοτρόφων.

 

δ) Να έχει εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζονται δικαιούχοι απόληψης της αποζημιώσεως ο ή οι ιδιοκτήτες για την διανεμηθείσα υπέρ των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων έκταση και

 

ε) Να πρόκειται για δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2 ή για τις εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 ή για τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Περί της συνδρομής των ανωτέρω θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Γεωργίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

3. Η κατά ανωτέρω βεβαίωση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί τίτλο κυριότητας, δεκτικό μεταγραφής.

 

4. Κάλυψη δαπάνης

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-03-1993

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.