Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως πιστοποιητικό πιστότητας του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση α θεωρείται το πιστοποιητικό που χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, ή από άλλον εγκεκριμένο Οργανισμό Κράτους μέλους που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περιέχεται στο σχετικό κατάλογο. Το πιστοποιητικό αυτό επιβεβαιώνει ότι ο τύπος του σχετικού ηλεκτρολογικού υλικού είναι σύμφωνος με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού πιστότητας διαβιβάζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και μέσω αυτής στα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή των ΕΚ σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοση του πιστοποιητικού.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης τηρεί σχετικά πρακτικά για τις δοκιμασίες και τις επαληθεύσεις του ηλεκτρολογικού υλικού τα οποία θέτει στη διάθεση των Κρατών μελών εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης έστω και αν οι εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου έγιναν από συμβεβλημένο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εργαστήριο ελέγχου.

 

2. Ο εγκεκριμένος οργανισμός που χορήγησε το πιστοποιητικό πιστότητας μπορεί να το ανακαλέσει, εφόσον διαπιστώσει ότι το πιστοποιητικό αυτό δεν έπρεπε να είχε χορηγηθεί ή ότι δεν εκπληρώθηκαν οι επιβαλλόμενοι όροι. Μπορεί ακόμη να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αυτό, αν ο κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τον τύπο υλικού για το οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό πιστότητας.

 

Αντίγραφο της ανακλητικής πράξεως διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και με μέριμνα αυτής στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα Κράτη μέλη, τα οποία το διαβιβάζουν στους εγκεκριμένους από αυτά οργανισμούς.

 

Η ανάκληση οφείλει να είναι επακριβώς αιτιολογημένη και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Η ανάκληση όπως και η άρνηση χορηγήσεως πιστοποιητικού πιστότητας κοινοποιούνται αμέσως στον ενδιαφερόμενο. Στην κοινοποίηση αναφέρονται και οι δυνατότητες ενδίκων μέσων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η προθεσμία για την υποβολή των ενδίκων αυτών μέσων.

 

3. Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και να τίθενται, εφόσον υπάρξει ανάγκη στη διάθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των άλλων Κρατών μελών ώστε να είναι δυνατός λεπτομερής έλεγχος ως προς την ασφάλεια. Τα έγγραφα αυτά παραμένουν εμπιστευτικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.