Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν δύναται να απαγορευθεί για λόγους ασφαλείας λόγω αναφλέξεως των αερίων των ορυχείων, η πώληση ή η ελεύθερη κυκλοφορία ή η χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του, του ηλεκτρολογικού υλικού που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2:

 

Του οποίου η συμφωνία με τα εναρμονισμένα πρότυπα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πιστότητας που χορηγείται υπό τις συνθήκες που προβλέπει το άρθρο 5 και με επίθεση του Κοινοτικού διακρατικού σήματος που προβλέπει το άρθρο 8.

 

Το οποίο διαφέρει από τα εναρμονισμένα πρότυπα, επειδή ο σχεδιασμός ή η κατασκευή του δεν προβλέπονται από τα πρότυπα αυτά αλλά του οποίου οι δοκιμασίες και επαληθεύσεις επέτρεψαν να αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει ασφάλεια τουλάχιστον ισοδύναμη προς την ασφάλεια που εξασφαλίζει το υλικό που είναι σύμφωνο προς τα εναρμονισμένα πρότυπα, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγείται υπό τις συνθήκες που προβλέπει το άρθρο 6 και με επίθεση του Κοινοτικού διακριτικού σήματος που προβλέπει το άρθρο 8.

 

2. Ως χρήση σύμφωνη με τον προορισμό του, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται η χρήση του ηλεκτρολογικού υλικού στα μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα τα αέρια του ορυχείου να σχηματίσουν με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα, όπως προβλέπεται στα εναρμονισμένα πρότυπα, και όπως αναφέρεται στα πιστοποιητικά πιστότητας ή ελέγχου.

 

3. Οι όροι εγκαταστάσεως και χρήσεως διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Ως εναρμονισμένα πρότυπα, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) που αναγράφονται στο Παράρτημα Α με τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.