Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πιστοποιητικό ελέγχου του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση 2, χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή από άλλον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας Οργανισμό, αρμόδιο για τις επαληθεύσεις και τις δοκιμές του υλικού ή από άλλον εγκεκριμένο Οργανισμό του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

 

Βεβαιώνει ότι ο τύπος του ηλεκτρολογικού υλικού εξασφαλίζει ασφάλεια τουλάχιστον ισοδύναμη με την ασφάλεια του υλικού που είναι σύμφωνο προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

 

2. Το πιστοποιητικό ελέγχου της παραπάνω παραγράφου δεν χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης εάν ο Οργανισμός αυτός δεν διαβιβάσει τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του υλικού, δηλαδή την περιγραφή, τα πρακτικά των δοκιμασιών και επαληθεύσεων στις οποίες προβαίνει και το σχέδιο του πιστοποιητικού ελέγχου, προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα άλλα Κράτη μέλη τα οποία τα διαβιβάζουν στους εγκεκριμένους Οργανισμούς τους.

 

3. Μετά πάροδο τεσσάρων μηνών από την παραπάνω κοινοποίηση, εφόσον δεν εκφρασθεί διαφωνία Κράτους μέλους ή και δεν ζητηθεί η προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 6 της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται η χορήγηση του πιστοποιητικού ελέγχου.

 

4. Στην αντίθετη περίπτωση και αφού λάβει γνώση της γνώμης της επιτροπής του άρθρου 6 της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφαίνεται σχετικά με την αίτηση πιστοποιητικού ελέγχου.

 

5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου διαβιβάζεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα άλλα Κράτη μέσα σ' ένα μήνα από τη χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού, τα οποία το διαβιβάζουν στους εγκεκριμένους Οργανισμούς τους.

 

Ο εγκεκριμένος Οργανισμός που διεξήγαγε τις δοκιμασίες και επαληθεύσεις του ηλεκτρολογικού υλικού συντάσσει τα τελικά πρακτικά, τα οποία παραμένουν στη διάθεση των Κρατών μελών.

 

6. Ο εγκεκριμένος Οργανισμός που χορήγησε ένα πιστοποιητικό ελέγχου μπορεί να το ανακαλέσει, εφόσον διαπιστώσει ότι το πιστοποιητικό αυτό δεν έπρεπε να είχε χορηγηθεί ή ότι δεν τηρήθηκαν οι επιβαλλόμενοι όροι.

 

Μπορεί ακόμη να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αυτό, αν ο κατασκευαστής, διαθέσει στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τον τύπο υλικού στον οποίο χορηγήθηκε πιστοποιητικό πιστότητας.

 

Αντίγραφο της ανακλητικής πράξης διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα άλλα Κράτη μέλη τα οποία το διαβιβάζουν στους εγκεκριμένους Οργανισμούς τους.

 

Οι ανακλήσεις αυτές είναι αιτιολογημένες με ακρίβεια και δημοσιεύονται σε απόσπασμα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Η ανάκληση όπως και η άρνηση χορηγήσεως πιστοποιητικού ελέγχου κοινοποιούνται αμέσως στον ενδιαφερόμενο.

 

Στην κοινοποίηση αναφέρονται και οι δυνατότητες ασκήσεως ενδίκων μέσων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων.

 

7. Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του εγκεκριμένου αυτού οργανισμού και τίθενται, εφόσον υπάρχει ανάγκη στη διάθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των άλλων Κρατών μελών, ώστε να είναι δυνατός ο λεπτομερής έλεγχος ως προς την ασφάλεια, τα έγγραφα αυτά παραμένουν εμπιστευτικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.